CLUB SPROTIV MIDLENSE: O COMPLOT POPULAR D'FAMILIA - 1934/1954


Mà cosa cumçà ta tchéré màf pa Mindlense qé dentr d'quinze dia tinha qél final d'Campeonat mà Académica. Anton Académica q'sempre tive dnher! Tinha bod pa Guiné isgà! ondé qéz fazéba boa figura!

Dator Socrates, proveità juntamente q'A.D.B (Associaçao Desportiva d'Barlavento) d'impot um léi! Mindlense tinha q'presentà na Comp bem equipod, e non caqés equipament ramendod e bota frod!!! Qé snon, send assim, él tàva té tchà d'ser um team d'futebol pa concorré na Campeonat!

Dedico esta "Storia" a todos os desportistas do nosso "Club Sprtivo Mindlenses" e em especial ao nosso saudoso falecido e grande jogador de todos tempos BLADA.

Naqés temp q'pé dscolç tàva andà na borda d'Praça Nova e calçod drriba d'Praça. Lei dur, impost pa admistrador Mota Carmo q'pov tàva tchmà 'Matà Cabra'. Também tinha Mindlense, mà tud cé Pov!

Bsot ta pergutà,pamod qem Mindlense?! Mà storia é fàcil d'comprendé, pa qem q'cré! É q'naqél épca também, bem nescéba màs un grand rivalidad na méi d'tont'ots, q'jà tinha tid antes, mà aqél antig équip d'Sporting d'Sãocent, d'Comodor Duarte Silva!

Mindlense antes d'ser Mindlense, cé nom era Imperial, q'levàba un cabazàda d'gol, d'un team, d'vapor d'guerra inglés tchmod Baron, q'sgund nhas lembrança d'mnin, pa uvi dzé, qé mi nñera nem niscid. Es é q'fazé Mindlense nescé e inchnàz izgà, naqél tal sistema antig (WM).

Pamod qél grand drrota, qé qond és séi, nñera tud team, na Sãocente, q'tàva cunsigui ganhà Imperial, dà lugar a un dsavença e anton bem parcé, qél grand complot POPULAR d'familia q'bem crià nos Mindense 'Leão do Norte'! Porqé, Leão do Norte?

Mà se bsot lembrà na B.Leza, grand Mindlense d'tud temp, él méz, qond él tàva cantà cé hin, qél faze d'Mindlense él tàva dzé: - leão do Norte é forte e afamado e no Mindelo é sem vaidade…(referenciava-se ao valente Leão do Monte d'Atlas no Norte d'Africa- Marrocos).
Mindlense, complot popular d'familia?

Sim! Pamod, él fui criod pa Pov d'Mindelo e cé dstintiv fui sempr un Leão, q'apsar d'equipe ser incarnod e bronq, nunca cabverdiano d'Sãocent, ceità qél Aguia d'Benfica d'Lisboa! Mindlense complot popular d'familia?

Sim! Qé, qél élit pensante d'Sãocent, sempre criz rbentà q'él! Embora jà antes, Sporting tinha tentod! Mà dspos, bem parcé Académica, q'naqel temp, pa isgàss na cé team (os tais Capas Negras) bo tinha q'ser aluno d'Liceu e ter plo menos segund'one!

Assim, tud pescador , remador, mergulhador d'Baia era Mindlense! Tud stivador era Derby, d'Nho Quirino e Tiu Afonso! Isgadors d'Amarante mà Castil era màs so funcionàrio.

Pa lembrança e pa nunca ca sqçid daqél Mindlense là! Q'jà naqel temp provàba cma nada na vida,cata pudid contra vontad d'un POV!!!Assim nunca és pude cabà q'él!!! Pos tud iss, marcà un épca d'Gents Criadors Popular d'Mindlense q'cés nom fcà na Storia!

Fui, familia d'Nho Henrique Sena (na rua d'Matijim) q'dà trés o quàt, grands jugador moda Aderito, Alector e Aires Sena. Nho Studant, (rua d'Murguin) natural d'Pedra Badejo, mà Nho Binice, Nho Sarof (d'Praça Strela) tud és d'Santiago, fornecéba Mindlense bons elements moda Jack e Jon d'Studant e ots q'un catita lembrà grinhacim!

Màs Tud qés,Vluntor, vluntarioso moda q'és ots tàva tchmàs: Manin Strela, Oca, Tijim, Licer, Dufega, TiDjo Figuera, Tchazz, Jon Doia etc… fazéba part também d'team e soç fundador! No ca podia tchà pa tràz, Nha Chica Mari Chica, (rua d'Cràca) rua d'gent màs vluntor d'Sãocent!

Basta, so ta tem guerra, bo tchgàba na squadra d'pliça. Es tàva perguntob? Dondé q'bo ta morà? So bo dzé Cràca! Era cadeia sem cmida d'camin! Nha Chica Mari Chica, so q'cés fidj, tud juntod tàva formà qàz qél team tud inter d'Mindlense (Antunzim, Ciznone, Simão, Guinold, Tola).

Anton geraçon d'Mindlense sempre bà ta passà! Mi un nescé crià na él! Un oià, un uvi e un vivé tont stora, d'tont geraçon q'passà pa Mindlense?! Basta nha pai, TiDjo Figuera, figura emblemàtica d'Mindlense fui daqés (modestia à part) q'dà cé vida paqél team!

Rivalidad, mas não Inmizad éra grand, mà quàz tud team d'Sãocent! Basta incarnadinha, isgàba mà qualquer un! Era moda se fosse qél ot team, mà rest d'Sãocent. Qontà mà, qond era team stranger, q na épca era frequent isgàba là!

Zona d'gent d'Mindlense tàva cubri tud part Sul d'Cidad d'Mindelo.Tàva cumçà, na S.Pedro, Djid'Sal, Rua d'Murguin, Plurim d'Péche, Rua d'Matijim, Praça Strela, sbi pa Tchã Sumter, Montssùseg, ondé q 'tinha qél pov d'Cavoc Brumedj! S'bo nñera Mindlense, era scuzod, qé és catàva tchob, nem morà là, qont à màz!!!

Intercambio d'Mindlense mà Travadores d'Praia éra grand! Na temp de Té, Avelino, Chiquinho, q'cé pontapé d'saida, q'fcà na Storia e daqél Campeonato d'Cab Verd, d' 1954, em q'Mindlense ganhàba pa (3-0).

Goals d'Tatoche d'Picarone, Lela d'Raùl e Eduard d'Fula. Sem sqcé q'és ots jogador d'valor, d' Travadores, moda Noco, Sérbe guarda redes, Guéguei etc…

Mindlense, mà Sãocent inpéz fazéba Travadores un recepçon, màs q'Président d'Républica, q'fcà na nha mimoria d'garot q'mi éra! Banda d'muzka na càiz d'Alfandga, caqél cantiga fét d'improviz pa nos B.Leza: - Mindlense na campo di batalha! Travador, Travador, Travador faz atenção, chuta direito…porque o Mindlense é un velho Lidador…

Dspos d'jog, d'note, fui boie là na Corte d'Tenis d'Mindelo. Super festa q'tud inquant! Qél Pov tud satifeit, sem distinçon d'class, pos nos tud é POV!

Bast q'desd daqél vez, tud isgador d'Travadores q'tàva bem d'Praia tàva bem recmendod pa isgàba na Mindlense (Tambrinha Semedo, Gueguei, Cruz, Raùl) e tonts ots q'passàba pra là e q'tchà cés nom gravod na Storia daqél team sem igual… talvez na Mund!!!

Pa bzot oià, tont mà vontad q'tinha contra Mindlense e cé Pov, rebéld! Naqél temp, q'Dator Therry e dspos Dator Socrates, fui President d'Académica, és fazéba tont cosa pa Mindlense dsaparcé. Té q'finaceramnte Mindlense bà pa lama!!! Pos és fazé Mindlense, té perdé qél grand séde na Pavilhão, ondé q' hoj india é Staçon d'Pliça.

Alguns Mindlense moda Senhor Jonas Wahnon, Claudio Almeida e ots tentà salva Pavilhão mas ca fui possivel, pamod Mota Carmo! Prédio tinha sid'dod pa Millers & Corys, pamod valor q'és tàva reconhécé naqél Club ondé q'tinha so BZANA!!! Q'tàva praticà tud speç d'sport!

Mà cosa bà ta fcà féi, té q'jà quaz q'catinha bota, catinha camisola, meia nem bola, catinha nada, qé catinha dnher! Qé Mindlense nunca criz ser filial d'Bemfica!

Mà Amor e Boa Vontad, daqel pov pa cé equipe éra tão grand q'tud amjer d'isgador mà familia é q'tàva rmendà camisola, calçon meia etc.

So pa cés marid, o pai ca perda face na jog e antràba na comp caqél orgulh q'sempr no conché! Bota tinha Mona d'Filomena Ok, q'tàva cmodàz e q'às vez nem catàva recebé, nada!

Mà cosa cumçà ta tchéré màf pa Mindlense qé dentr d'quinze dia tinha qél final d'Campeonat mà Académica. Anton Académica q'sempre tive dnher! Tinha bod pa Guiné isgà! ondé qéz fazéba boa figura!

Dator Socrates, proveità juntamente q'A.D.B (Associaçao Desportiva d'Barlavento) d'impot um léi! Mindlense tinha q'presentà na Comp bem equipod, e non caqés equipament ramendod e bota frod!!! Qé snon, send assim, él tàva té tchà d'ser um team d'futebol pa concorré na Campeonat!

Log un azar d'gaita!!! Tud qél POV d'Sãocent jà sabia daqél lei e sobretud qés gent d'Mindlense, tud dzanimod, qé és catàva ta oià soluçon d'problema.! Mà o q'mut gent ca sabia é q'Figuera mà Damatinha, q'tinha cés amig Bandz là n'Argentina.

Jà tinha él scrit, pa intermédio d'un dspencer, d'un vapor ingles, por nom d'Butrh, q'tàva passà sempr na Sãocent na OvenDean Grange, vapor q'tàva carregà càrr mà fruta d'Argentina pa Ingalterra e q'tàva conché Bandz la na La Plata (Argentina).

Pa oiàba, se tàva salvod qél situçon e se River Plate (grand equip Argentine) q'Bandz tinha gent là qél tàva conché. Pa mandàba Mindlense, nem q'fosse uns equipe bédj, qé falta era grand snon Mindlense tàva cabà!

Anton qél Sobd véspra d'jog, gent d'mund là na rua d'Sociedad d'Figuera ta procura sabé …mà nada catinha!!! Li é q'bsot tita bem oià SOLIDARIEDAD D'UN POV!!! Nove hora da note, és bà tchmà nha pai Figuera, mà cé cumpanher d'sempre Damatinha na casa, qé qél vapor d'Argentina, OvenDean Grange tàva ta antrà na Port d'Mindelo!

Tu dés bà pa bord, és incontrà Mrs Burth, él na gozo, dzés cma Bandz ca mandàz nada! Anton, tud gent fcà trist! Mà dspos él dzés, no bà té là dboch… um ligria d'matà, pos malta d'Cab Verd n'Argentina fui solidàrio, és juntà és mandà Mindlense un équipa d'risca bronq e incarnod, nuvim! Un ta lembrà, qé un ta naqel ratrot là séde!

Tud marinher fcà caladim, és tchgà na terra és ca dzé ninguém nada! SURPREZA! Dming da tarde hora d'jog, Académica bà pa comp pa bà marcà OCOVER (Walkover) qé Mindlense, catàva ta bà presentà na comp d'jog, mod qél lei d'ADB.

Arbit, pità antràda na comp! Académica antrà q'cés bandera ta servis d'càpa, godzid era um tchuva d'gol q'é Mindlense catàva ta bem!!! Anton, quàl ca fui spont, INCARNDINHA q'bem gatchod, naqel camionitim d'Flipe d'Antonha Rique Sena, q'tud qél POV pa tràz content…

Es antrà na Comp D'Jog moda d'cstum, caqél pontapé pu ar olt dmund, pa dlirio e ligria da mninàda e cé POV. Anton Mindlense, dà Académica (8-1) q'fcà na Stora, mod exempl d'dsportivism d'Adérito Sena, q'lévaba un bofatàda na cara log n'antràda d'jog, d'mon daqél amjor isgador, d'Académica na épca por nome de PITCHA e ADERITO ca retribui o q'motivà spulçon d'PITCHA.

A parti d'ali, Mindlense tornà bem agora cum força mut màs grand, qé cé POV fundador tornà dà mon na cumpanher, pa ca tchàl fundà!!! AO CLUB SPORTIV MINDLENSE…HIP…HIP… HIP


Zizim Figuera (José Figueira, júnior)

V O L T A R