GARGANTÛDE - INFLUÊNÇA TA FAZÊ UM HÔME C… MÔLE

Djidjê Pâfinha, mnîne d'Soncent, bajûfim, magrim môda um fiû d'linha, q'sé stîle d'andà sempr ta springà, môda um bôxer, buininha prêt a três pancàda, tinha cstûme, p'él podia parcêba fôrte na méi d'pov, d'pô inchûmaçe na casôque mà na bûtche d'perna, pa fazêba él ômbre lôrgue mà perna grôsse, sô p'él podia gachàba sé magrûra d'cavirinha d'ône passôde q'Deus dàl.

Q'tud sé magrûra, nos Djidjé fui na épca um grand jôgador d'cricket, bom boladôr moda fui Damatinha, Eduardo d'Fula, Batchinha d'NhAntône Bâtcha, Ti Tchûtche d'Noba, etc.

El fui daqés q'sés bôla môrta d'efêite, panhà tchéu inglés, bîlls (qés pûzim q'ta fcà drriba d'stick, fincôde na tchon, tràs d'jûgador) ta bolà naqel grand dia d'cricket: Soncent contra Sparow, qél naviu d'guerra inglês q'tchgàba na terra q'um garganta d'gàita, pensônde cma nos era lêve.

Mode és q'tinha sîde campion d'tud West India (Antilha Inglêsa) e q'sés mania d'inglês ca stôrvàs ser derrotôde pa qés dos grand cricketman, João da Mata Costa (Damatinha) e Pedro Spencer (Pedro Teodôra), herôis d'aqél grand tarde d'Tchã d'Cricket, na Soncent, q'fzé té Nhô Rôque (Dr. Aurélio Gonçalves) snhà d'gostàba d'ser Damatinha.

Môda tud gent, Djdjé Pafinha tinha sés defêit. Ma él, sé doênça era mania d'ser guerrênte, corajôze là fôra, mà sô qônde él tàva stôde cunpanhôde d'sés amig.

Basta q'naqél dia dàtârd, q'él bà cumpnhà sé cumpâde Franck d'Mimita, d'Casa Miller té Wilson, pa môde um trabôie q'Sr. Herris ranjàba Franck. Tive quâz jà ta bà séi um pâte-pâte d'fâdiga mà Nhô Mané Fina, q'tàva d'sirvice qél dia.

Stora é q'Sr Herris dàba cumpâde Franck um carta d'recômendaçon pa qel trabôie, mà carta era pa Ti Pêde Teodora q'também era capataz e q'divia stôde d'sirvice naqel dia, ma na pârte dàtârd.

Cumpâde Franck, q'tinha bôde um gzinha màs cêde, fcà ta sperà Djidjê, là na pôrton d'Wilson, qé él catàva conché, nem Ti Pêde, nem Nhô Mané Fina, qé él tàva morà là cômpe (Môte Inglês).

Da là d'porta, ondé q'él tàva, Franck, imapciênt, tàva sô t'oià qel home gordôn, d'capcête na cabêça, prôp trublôde, q'sé mania d'inglês, sô ta mêché, ta ptà d'vêz inquânt, uns dôs orda n'inglês.

El cumçà ta pensà, na sé cabêça, cma qél home là, era Chêf e él é q'divia ser Ti Pêde. O diâbe, é q'Ti Pêde e Mané Fina ca tàva tratà, a pônte q'és ca tàva nem podê ôià cumpanhêr, mode sés rîcha d'trabôie. Qé sempr um ta dzê q'él era màs bom q'ôte.

Cuitôde d'cumpâde Franck d'Mimita, infrôntôde tonte d'spêra, q'grâça d'vançà, p'él podia ptâss môn na sé trabôie. Intchî d'coràja, ca spêrà pa Didjê e vançà pa éss hôme, Chêf, q'él, na sé cabeça, pensàba, cma era Ti Pêde Teodora… Ingône, sem pêrdon!

Da là d'pôrton, él pêdi guarda pa tchàl passà. Q'sé carta na mon, él tchgà néss home, él stêndél qel carta, él bà ta perguntal na tud sé inocência : - d'favôr, bocé sculpôme! Bocé é q'é Nho Pêde?

Mané Fina, vrà d'tud côr, chéi d'ràiba, nem um catchôrr beldôgue, moda pov contà, él vrà pa Franck, sem midida nem ruspêit, él dzêl: - nããão!!! Mi, mi é Nhô Bûff e bà bô dzêl cma mi é q'dzé!!!

Néss altura, Djidjê Pfinha bem ta tchgà, Franck jà contàl tud qél malcriaçôn d'Mané Fina, Djidjé vrà màu d'mûnde. El dzê cumpàde Franck cma él divia ter él spêrôde, qé s'él tàva là, él tàva trà Mané Fina gâita.

Franck, q'tàva conché cumpâde Djidjê bem, fcà q'sé calma, qé guarda bà ta dzêl, cma era mudança d'equipe.

Qônde Nho Pêdre Teodora tchgà, él dàl qél carta, logûe él pegà na sé trabôie sem prôblema. Pa Djidjê ca tinha problêma, qé él tinha sé trabôie fixe là na Casa Miller.

Datardinha, tud dia q'Deus tem na cruz, despôs d'trabôie, Djidjê mà sé grûpe d'màlta fixe, tàva séi, ta dà sés volta q'aqél truquim na bôlse. Uns grûguim là na Nha Jôna d'Pascuàl, na Rbera Bôte, ôtes là na sé grand amig, mà rival Anton Patrîce (Mindlense), là na lômbe, pert d'Cômpe d'Jôque d'Funtinha.

Qé él Djidjé, era Derby. Volta tàva bà cabà, tud dia d'nôte, despôs d'uns grûguim na bûtche, q'mûte conversa e recôrdaçon d'tchéu côsa d'passôde, naqél tchon d'Soncent, là na Praça Nova na butquim d'Dona Tanha d'Jon Bête, q'tàva fcà pert d'Eden Park.

Môda d'cstûme, Djidjê Pafinha, mâgrim môda él era, despôs d'uns grûguim, tàva vrà irritânte e valênte p'afronta, a pônte q'sé gargânta, él era capaz d'dà Mund intêr pancâda!

Pa qêçé lugar, jàl bem contà màlta qél Stora q'passàba qél dia d'sé cumpâde Franck mà Nho Mané Fina… Inda bem q'um ca tàva là. El dzé!

El tàva tmà sé côque, mà ninguém ca tàva dzé,s'él tàva stôde tmôde él na dvera. Qél cosa tàva dàl era pa ranjà cada chatîsse naqês Bar! El tà abri brôce, el tàva vançà q'aqel carinha d'pôqs âmigs e qél bûquinha môtcha (sem dênte), pa bà dà porrâda na tud qem tàva parcêl pa frênte!

Mà él sabia, na fûnde d'él mêz, cma tàva tem sempr qés dâta d'amig, sobretud môda Djôsa Partêra, q'cosa d'Djidjé tàva fazél arri p'afrônta, hôme câlme e q'naqel temp era, talvéz, daqés homôna màs fôrte d'Cab Verd!

Djôsa, sé grand amig, tàva stôde sempr là pa pegàl, pa calmâl e dâl consêi, qônde nôs Djidjé tàva passà limîte!


Mà cosa bà t'andà té q'sés amig, jà tàva stôde ta cumçà d'fcà fôrte daqés dsafôr d'Djidjé. Um dia, d'nutinha, sempr na mesm butquim, là na Praça Nova, Djidjé mà màlta tàva là, scançôde, ta tmà sés grôgue, qônde antrà um daqés môçe vluntarôn, mûte cûnchide na zona!

Qel bôyse, matchôn, fôrte pa cagà, tmôde jà uns dôs côque, ranjà un malcriaçôn là dentr d'Bar, jàl chateà tud gent, prôpe ta bscà guerra, el dzês: - qem cantà bûze li dentr, um ta rôlàl môda um fûlhina papél d'cigôrre zig-zag, um ta mêtél na bôlse!

Mà, cma el era um bocôde d'môçe tud gent fcà là caladim, qé ninguém ca tàva coràja d'dzêl un cosa, pa vitâ Stora e câbà, Djôsa Partera mà màlta, inda ca tinha tchgôde.

Nos Djidjê Pafinha tàva là imbutchôde, infrontôde q'grâça d'xplûdi, mà cma ca tinha apôie d'màlta, él bà ta guentà sés nêrve, môda él pûde.

Anton, um bocôde despôs, tchgà Djosa Partera mà màlta. Djidjé, q'tàva là pa reservôde d'Bar ta cmê um scâbêche d'plombeta q'arrôz q'fàba (spêcialidade d'casa) bem fête pa Dona Tanha, jà nem ca cabà d'cmê.

Sempr fiôde na màlta, él séi daqel reservôde, inda ta mâstigà, q'bôca chûs d'arroz, mà azêt furiôse, côntra qél bôyse q'tàva la dentr, diàzà, ta fazé lêi! El limpà bôca q'mon, mà manga d'casôque, po sé cara màu, él bri brôce, él dzé: - caramba!

Dvera dvera éss terra jà catém hôme! El vançà q'sé cara màu d'mûnde pa qel bôyse pa bà dà côbe d'él… El bà ta dzé, bzôte tchâm tràl merda!!!

Mà inflizment, qés môçe q'jà tàva stôde fôrte d'sés cosa, pa gôze, néss dia resolvé ca pêgàl… Qél vlûntor fcà ta spiàl t'arri, anton agora é q'fui ràiba ta scumà pa bôca!

Djidjé bài él bem, tornà bà, tornà bem, màu pa cagà. Mà màlta ca reâgi és tchàl pa oià té ondé q'él tàva bâi mà qél VLÛNTOR…!!!

Qônde él comprêndé, cma ninguém ca tàva ta pégal, cosa q'tàva fazél xcità inda màs, él pa ca dà pa frôque, ca tive ôte ramêde snon sênd d'tchgà pert daqel môçe, él parà, él spiâl, pa midil, d'bîque d'pé na cabèça, él levà môn pa têsta, él benzé: - NÔME D'PAI FÎDJE SPIRT SÔNTE ………AMEN
El vrà côsta, él bà'mbôra…!!!

El séi pa rua furiôze, môda um pàu d'fôche, ta cêndé lûme! Q'aqél barûlhe, um dàta d'pov bem ta juntà na porta d'Bar, tud gent nimôde q'aqél spétâcle d'Djidé, ranjôde pa qés môçe… Largà t'arri e màs arri… pa cagà.

Qés môçe, na fim sinti pena d'él, qé él era sés amig, és bà bscâl là fora, ta dàl conséi p'él tchàba d'aqés cosa, qé um dia, él pudia ôtcha um prôp dôde q'ca tàva perdôàl.

Anton, él sbi, pa bà tmà sé parte daqél gruguinha q'Lélôna d'Nho Tiôfe tinha mandôde pô driba d'balcon pa tud màlta. Lélôna bà ta dzél cma qél nôte era nôte d'paz e não d'guerra! Mà aqél mûfine daqél Djôsa Partera q'tinha ranjôde tud qel arrlôçe, ôià Djidjê ta bem q'aqél rizim na cônte d'bôca…

El dzél um cosa n'ûvide, dà Djidjé tornà vrà màu… Lélôna perguntàl: - mà é o qé môçe? Djidjé dzél cma tud jà tàva cabôde e quàz sqeçîde, o q'tornà fazél chatià é q'Djôsa bem dzél o q'él nunca tàva desêjal era d'morré debôche d'um home…

Anton, Mi Djidjé d'éss li, um dzél NUNCA!!! Mà driba d'um AMDJÊR SIM!!!...

DA TUD QEL POV DZE: BOA! ES LARGA T'ARRI, ES PANHA D'DJIDJÊ PAFINHA ES SENTAL DRIBA D'BALCON.

 

Zizim Figuera (José Figueira jùnior)

V o l t a r