NHÔ FULA - AMDJÔR WICKET-KEEPER D'TUD TEMP (CRICKET)

Mà na tud sé vida, na sê calma d'hôme d'bem qél fui e moda él mà tud gente ta contàba, sé amdjôr trabôi d'mar q'él fazé o q'bem completà mâs stora positive d'sé vida, fui qél dsâstre daqél falûche, por nome d'GAIVOTA… Ondé q'él salvà tchêu VIDA!

Môda q'ta dzîde na terra, cada pov néss Planeta tem sé iducaçon ô q'Deus dàl, ô q'él ta merêçé. Na opinion d'nôs grande cricket-man Damatinha (João da Mata Costa) nôs nô tive nôs Salina, Universidade d'Despôrte Cab-Verdiano.

Déss Universidade natural d'scola d'vida, saìba qés home d'valor, pai d'tud nôs geraçon d'Campião, na stora d'despôrte d'nôs terra e q'sube passà mensàja q'aqél valor moral, q'inda tchéu d'nôs otchà e conché, q'firmeza na méi d'tud nôs despôrtista d'um vez.

Uli alguns nome pa exêmple, lembrança e rûspeite d'um geraçon q'nô devé tônte, môda: João Barros (Nhô Fula), Henrique Sena, Joaquim S.Silva (Quim Chavinha), Tita, Tomàs Djidula, Màrio Morbey, César Serradas Manuel Serradas, Felipe Soares (Ti Tchutche d'Nôba), Jonas Wahnon, Simão Gomes, Joaquim Barros, Anacleto Evora, Pedro Silva, Pedro Teodora Spencer, Manuel Ben David, Atanàsio Silva, Simão de Brito, Maximiano Varela, Adérito Sena, José Figueira etc …

Não sem sqçê, nôs B.leza q'sempre cumpanhà tud éss Pov néss evoluçon.

Um podia falàba, pa informaçon scrîte e p'uvi dzé, d'tud éch Velha Guarda d'nôssa, hômes d'valor ligôde a qél grande épca d'evoluçon d'vida d'despôrte na nôs Mindelo d'Soncent Cab-Verd, q'rancàba là na Salina ôndé q'Cricket môda màs bédj ta contà, fui primer despôrte praticôde na Cab-Verd.

Mâ hôje, éss Storia tita bem ser decicôde, môda inspiraçon dâme e bême na nhas lembrança d'mnine d'Soncent d'um vêz e d'sempre, pa u q'ume lê, uvi e vivé a nôs Grande Nhô Fula, Rêi d'Despôrte, Cricket-Man, Nadador, Merguiadôr, Panhadôr d'Tubarôn, Salvadôr d'Vida, admirôde pa tud sé Pov.

Pa falà d'Nhô Fula antes d'cumçà, mi obrigôde a fazé bzôte um ligêr introduçon sôbre Cricket, desporte ôndé q'él ma ôtes tônte fcà q'nome na Storia d'nôs terra.

Pena é q'té hôje ca tive um Plâca pa Mimôria d'tud éch gênte, q'fazé glôria d'nôs Soncent e q'lista é tão grande té q'él ca tàva nem qêbé li néss Storia…

Cricket é um jôgue prop d'inglês, q'fui trazîde pa Cab Verd pa John Miller Senior, na temp q'és pô Cumpainha d'Carvon d'Millers & Corys na Soncent.

Pa qem q'ca sabê él é um jôgue q'ta izgôde q'dôs equipe d'onze d'cada banda, ôndé tônte qem q'ta séi na tâque, cma na lôrgue tem q'pô sés mânha, mà spertêza na clôre.

Jogue ta izgôde num PITCH (cômpe d'jôgue q'tapête), ondé q'dôs WICKETS, lugar ondé q'ta fcà q'és dôs home d'tâcâda, sêparôde d'cumpanher d'22 jârda (20 e tal mêtre) pa dfendé sés wickets. Ness lugar ta tem 3 stick (pâu) fincôde na tchôn, puriba d'stick tem qés bils (uns paçim d'pàu travêssôde driba d'stick).

Pricupaçon,d'um banda é q'aqél isgadôr q'ta séi na taque, tem q'ter cuidôde na bôlador daqél ôte equipe na hora d'bolà p'él ca panhal stick qé snon él ta fcà out (perdé).

Qem tita bolà, pôdé bolà sô seis vêz d'cada banda e qem ta na tâque tem bscà manera d'trà tàcada.S'tâcàda fôr (boundary) bombrey rastera 3 pônte, ôlte 6 pônte. Anton é isgà, té qônde um equipe perdé, pa qés ôte pôdé pegà. Jôgu ,podé durà tchéu temp e s'jôgue ca cabà, moda âs vêz podé contçé és ta fcà impôte.

Jôgue d'Cricket cumçà na Salina, despôs fui passôde pa Tchã d'Cricket na tchã d'Licrim e também na tchã d'Montssuségue, ondé q'tabém tinha um sterôde daqés.

Êss inglês, Jonh Miller Senior, q'tinha sé grande equipe q'tàva cstumà isgà mà um ôte team d'sé prop Cumpainha, criôde p'um ôte inglês d'nome Morgan q'era também mûte cunchide na Soncent, q'té Pov pô qél rua nome d'rua d'Morguino, môde él q tàva passà tud dia pra là â pê.

John Millers tinha sé grande team inglês sô d'gàj bon, q'fcà na stora d'cricket na nos terra,môda Nhô Fula, Damatinha, Tita, Pedro Teodora e ôtes, és tinha Maunsell, bzana q'fcà na stora, Dalgety, prop John Miller etc.

D'nôs banda,moda ta dzîde qônde Nhô Fula tàva séi na tâque na Salina, inglês tàva infrontà cabêça qé era sô bombrey ôlte e és ca tàva podé panhàl bola, qé bôla tàva bà, mas longe q'divia ser. Té q'tud qés amdjer q'tàva cuznhà na rua na Crâca tàva trà sés panela d'rua, qé um vez um bola daqés d'Nhô Fula qéi dentre d'um panêla d'séus…

Maunsell, d'lôde inglês também era bom dmûnde e tàva cstàs panhàl também, mâ él, tàva passà mal, era sô mà Damatinha és tinha um rivalidade mâ sempre suzûde, sem dzé cumpanher nada. Damatinha marcà ingles tônte q'um vez na Trafalgar Square, na London-England, fui ôiode um sêlo, em losange q'um isgadôr d'Cricket marcôde por bôche''The Old Costa''q'nô ta supô cma era dedicôde a Damatinha, pena é q'ca tinha dnher pa compràl na mômente.

Um vez num jôgue na Salina q'inglês séi primer na tâque, Mansuell sôdà, log Damatinha colocà e fcà gatchôde tràs d'um côquer. Mansuell, scritim môda él era, él oià lôgue qél falha na méi dfêsa d'terra, anton és bôlàl, él trà um snhôra tacàda bombrey ôlte, Damatinha séi ta bem ta corré, d'tràz daqél côquer, él bà ta grità pa Mansuell ''hoje jà bô psû''!!!

Dà panhàl qél bola antes d'él dà na tchon, dà Mansuell perdé chéi d'ràiba él bà ter Umpire (juiz) éss, ca cris sabé sô él dzél, bô ta OUT (fora). Pa môde qél manhôze d'Damatinha qél tarde là, nôs é q'dà bêbèba!!!

Êss era sô pa dâss bzôte, um ideia cmanera q'côsa passàba naqél temp. Um sabé cma é importânt d'falà, d'tud éch côsa pa nova geraçon, fcà ta sabé e tchà cada um trà sés prop concluson e fazé sé iducaçon…

Hoje li néss stora e pa exemple, nô tita bem falà é d'Nhô Fula (João André Barros) q'nâscé na Soncent, dia 8 d'fevrer d'1894. Pai d'Dr. Antero d'Barros, q'fui hômenagiôde ca tem mûte temp na Lisboa, pai d'criaçon d'EduardoAndrade (Eduardo d'Fula) ma dôs filha, por nôme d'Elibaetnh Barros (Bilinha) e Mariazinha Barros.

Nhô Fula era daqés hôme d'força, d'un cône sô, môda Tôta, Nhô Faustine d'Madêral e mas e mas ôtes daqél tempe. Home d'ruspêit, rûspeitôde e qrido pa d'tud gent d'terra.

Êl fui na cricket, amdjôr wicket-keeper d'tud temp na stôra déss jôgue, d'nôs terra, ondé qél fcà considrôde Réi, môde sés bombrey ôlte. Também, él fui grande merguiador él é q'tàva bâ panhà, fêr d'naviu na funde d'mar qônde fêr tàva ingatà na pedra. Sem scafândre, nem garrâfa d'oxygên, sô q'sé côrp ma sé fôlgue q'nñera pa brincadera.

Nhô Fula tàva cstumà cmôdà côsque d'naviu qônde qél bitchim tchmôde ''teredo''tàva cumçà ta stragà madêra, d'côsque él tàva storvàl d'cuntinuà pa naviu q'abrisse àga e bàss pa fûnde. El tchgàba,té tâpà um grande brôque d'um vapor português, pa nome d'Pungue, q'tchgàba na Porto Grande na prîgue. Anton, cma também él era carpînter él é q'prêparà tud d'sé manera, pa tâpàss qél brôque daqél vapôr e dà dritim, o q'fui um verdader sucêss.

Cunchîde também pa tud gente, mnîne q'gente grande pa um grande caçador d'tubaron, côsa q'él sabia fazé dvera, q'mîstria e sem brincadera. Tem qem q'ta contà té q'na qés viàja d'travessà canal d'Soncent / SanAnton,és oiàl panhà tubaron q'bôbra fôga qente…

Cuznhôde, ptôde na mar qônde tubaron tàva parcé, friu por fora, qente por dentre. Tubaron tàva ingli bôbra d'um vez, q'tàva qêmàl por dentre, dà él tàva fcà na bôia môrte e despôs él tàva sbis pa naviu. Qél figue d'tubaron, dritîde q'tàva dà tchéu ôlio despôs era passôde na côsque d'naviu pa stôrvàss bitchim d'cmê madêra d'côsque.

Mà na tud sé vida, na sê calma d'hôme d'bem qél fui e moda él mà tud gente ta contàba, sé amdjôr trabôi d'mar q'él fazé o q'bem completà mâs stora positive d'sé vida, fui qél dsâstre daqél falûche, por nome d'GAIVOTA… Ondé q'él salvà tchêu VIDA!

GAIVOTA, navizim d'vêla ta bem SanAnton, carrégôde d'carga mà gente, incontrà moda d'cstûme, naqél zona prigôsa d'refêga (vênte fôrte q'tàva parcé d'um vez) d'Ponta d'Jon Ribêr… Capton scuidà, bem qél refêga dà naviu rûvrà là pêrte d'terra.

Pa pruvdença d'Deus, Nhô Fula também era passagêr sem dsuriantà él organisà qél salvamente d'gente… Nadôde pa terra, bà e bem ta salvà gente na prîgue d'sé vida, sem pensà na tubaron q'ca tchà d'parcé, moda fui dzîde.

Um ta lembrà d'uvi Ti Jona ta contà éss stora d'GAIVOTA, ondé q'ela fui salvôde pa Nhô Fula… Basta ela dzé, q'gente tàva uvi, na méi daqél chatîsse sô pov ta grità pa Nhô Fula!!!

Êl fazé du q'él pûde e inda assim él salvà tchéu gente, q'ca sabia nadà q'fcà pegôde na côsque d'naviu ruvrôde, té él béss bscàs qé na bôrde catinha côlête d'salva-vida pa tud gente.

Na méi d'passàja, d'tud um vida vivîde déss grande hôme q'fui Nhô Fula, qél Nhô Fula Campião daqés tarde na sterôde de cricket d'Salina, qél Nhô Fula d'coraçon grande,capaz d'dà sé vida pa salvà vida d'sé rmon hôme, qél Nhô Fula exemple d'geraçon, no ca pôdé tchà d'dal sé merecide classficaçon d' ''mens sana in corpore sano''.

E despôs sé nome fcà ligôde pa sempre e pa imbigue, num dâta d'criaçon e atividâde despôrtiva moda Club Africano d'Cricket q'fui moda él mêz tchgà dzé, primer Club d'Soncent. Club

Sportive Mindlense q'té hôje t'isisti e q'sempre cubriba nôs Soncent d'glôria na Cricket, Futebol, Tennis, Nataçon e Regâta naqél temp.

Na dia 18 de fevrer d'1984, pa sés 90 ône dôs Club d'Mindelo-Soncent Cab Verd fazél um homenàja mericide, là na sêde d'Club Amarante e sé nôme fcà gravôde, chéi d'recônheciment e gratidon pa tud sé Pov Cab-Verdiano.


Zizim Figuera (José Figueira,Junior)

V O L T A R

Comentários

Henrique De Pin Cardoso hpcardoso@mail.telepac.pt
Gostei: Muito Concordo: Plenamente
Comentário:
Zinzim cá está mais uma contribuição tua para o enriquecimnto "in particular" para o crioulo de Soncent em geral para nós Caboverdeano. Este enaltecimento da alma caboverdeana, faz aumentar o nosso ego, sem pretensões, antes com a humildade da parte em que damos para todos que admiram o nosso povo, a nossa terra e a nossa língua. Zinzim afigura-se-me que escreves sem pretensões a ser historiador, sociólogo, etnólogo, arqueólogo ou seja que ...ólogos for, antes prcurar dar a conhecer realidades vividas e/ou ouvidas durante anos atrás. Cabe aos profissionais de labratório e campo trabalhar o resto. Muito obrigado Zinzim, mantenha assim as portas abertas a consensos com outros autores sejam eles de que ramos e âmbitos for. Continue Meu Irmão ZINZIM. Mantenhas desde cá do exílio. Henrique De Pina Cardoso

-----------------------------------------------------------------------
Ligia Lucas ligia@namsko.com
Gostei: Sem Opiniao ... Concordo: Sem Opiniao ...
Comentário:
Olà Meu Primo As tuas estorias fazem me descobrir o meu o nosso Cabo Verde e seus valores culturais respectivos.Quanto da minha infância me lembro do meu avô Manuel Lucas falar com muita paixão e emoção destes jogos renhidos na Salina de nôs Cabo-Verdianos contra os Ingleses.Penso quanto devia ser passionante atravéz de tais personagens como NHÔFULA DAMATINHA e tantos outros.Bem hajas Zizim por pores com tanta mestria na nossa Lingua tais valores do quotidiano do nosso Soncent.Um beijinho da prima amiga Ligia

-----------------------------------------------------------------------
Yolanda Dias yoldias@aol.com
Gostei: Muito Concordo: Sem Opiniao ...
Comentário:
Excelente Zizim ! Gostei imenso desta merecida homenagem ao Ti Fula que foi um grande cricket-man admirado pelo meu pai e todos os Mindelenses da época. Também foi meu vizinho durante anos. Depois tive de partir e soube por carta que ele tinha morrido.Obrigado por estas lindas recordações.Abraços Yo

-----------------------------------------------------------------------
Franklin S.Rodrigues franklin@rodrigues.com.ar
Gostei: Muito Concordo: Sem Opiniao ...
Comentário:
Saludos hermano Zizim Apreciamos imenso essa homenagem ao Nhô Fula verdadeiro monumento historico do desporto da nossa terra Soncente. Gostamos imenso daquele grito de vitoria do astuto Damatinha saindo de tràs do coqueiro gritando para o inglês "hoje jà bô psù".Houve cà muito dos nossos velhos que ficaram emocionados lembrando se do Nho Fula e o grande contributo dado ao desporto como teu pai o meu e tantos outros.Defacto bem mereciam uma grande Placa com todos estes nomes la na terra.Là vamos passando a mensagem aos mais jovens. mantenhas de nos todos.Franklin

-----------------------------------------------------------------------
The Undertaker pikodecabeca@caixao.rip
Gostei: Sem Opiniao ... Concordo: Sem Opiniao ...
Comentário:
Continuo a parabenizar o Ilustrado escritor de "storias" e realidades criolas. Está aumentando a sua legião de leitores e é sinal de que o trabalho é excelente. Mantenha viva este seu dom da escrita em criolo, que todos adoramos. Como se diz, pela praxe, continue a partilhar estas situações com quem as viveu e com quem quer aprender coisas passadas.

-----------------------------------------------------------------------
Humberto jaalhum@cvtelecom.cv
Gostei: Muito Concordo: Plenamente
Comentário:
Ess li ê quê escrevê na linga cabverdiana! Dess forma li genta ta podê oiá atê dento d´alma de tud cabverdian. Bossê continuá assim ta crescê Sr. Zizim, antes qu`es inventá um decret pa proibi ess manera de Nhô Eugenio, BLeza, Segio Frusoni, Ti Baltas, Renato, Abílio, Manel D´Novas, Betú, Jorge H. etc., de escrevê na línga d´Nôs Raça! Ê devera, manera quês alupecóde tá bá escrevê "et cetra "? Humberto

-----------------------------------------------------------------------
Marciano Ramos Moreira marciano_moreira@yahoo.com
Gostei: Sem Opiniao ... Concordo: Sem Opiniao ...
Comentário:
Parabens pa Sr Humberto - el sa ta uza nos lingua pa el kritika ALUPEC ! Asin e midjor - na kabu-verdianu nu ta ntendi kunpanheru! Ten un ekivuku na opinion di Sr Humberto: e inpusivel skrebi sima kes 9 pesoa ki nhu sita. Pamodi? Pabia: I) kada un skrebi di si manera - sima da-l na kabesa; II) un mesmu pesoa, na diversus skritu di sel, skrebi di manera diferenti un mesmu palavra - tudu ta dipendeba di modi ta da-l na telha na kada mumentu ki el ta skrebeba; III) invistigasons ta mostra ma alguns skritoris di nos lingua (ki uza alfabetu purtuges) txiga di skrebi un mesmu palavra di formas diferenti nun mesmu pajina! Ku otus palavra, e inpusivel sigi un DIVERSIDADI di skrita (konfiri pajinas 99 i sigintis, in PROPOSTA DE BASES DO ALFABETO UNIFICADO PARA A ESCRITA DO CABO-VERDIANO, IIPC, 2006) . E un kontrasensu, purtantu, fala di sigi tradison. Tradison di kada un skrebi di si manera e ka tradison. Tradison signifika atus ki ta ripitidu di forma IGUAL atraves di gerasons. Si nhu ka ta akredita - nhu konpara, pur izenplu, skritus di es talentozu promutor di nos lingua Zizim Figuera ku kes di un otu talentozu promutor di nos lingua - Sérgio Frusoni - pa nhu odja kantu diferensas ki ten. Otu ekivuku di Sr Humberto e kel li "antes qu`es inventá um decret". Nhu sta nsodadu: dekretu dja sta inventadu dja ten serka di 9 anu - Dekretu nº 67/97, di 31 di Dizenbru di 1998, in 5º Suplimentu (podi gravadu, di grasa, ku 1 klik so, regras di alfabetu kabu-verdianu ofisial na sites: www.kauberdi.org/alupec.pdf o http://alupec.kauberdi.org/decreto-lei-67-98.html . Tanbe, pa fasilita-bu, N fazi un rizumi di regras di alfabetu kabu-verdianu ofisial - djobi primeru kumentariu di meu ki sta nes enderesu li: http://www.liberal-caboverde.com/index.asp?idEdicao=50&id=15339&idSeccao=533&Action=noticia )


V O L T A R