UM SEGUNDA-FERA NA PRAÇA STRELA

Anton, qél dia Dmingue là, num jogue d'Campionâte Mindlense/Amarante, Mindlense, log n'entrada d'jogue, metêba Curûca, snhôra gôle... Djô du Chique, proveità log e pô ta gritàl, d'um baliza pa ôte, cma él era um azêlha, ta fazél um dàta mnhôçe q'brôçe…

Curûca vassalà, ca pûde guentà, bem dà là d'baliza debôche, ta corré, tchgà na Djô, na méi d'confuson d'um jugâda, bà ta dàl um bom sôque na boca, bà log ta séi fora d'cômpe, ta corré, ôndé q'él fui despôs castigôde e suspindide pa um ône sem isgà bola Fudjinha, parcé ta bem, t'andà, log cidim, d'lôde d'Tchã d'Sûmter, q'sés sôla d'pé scôlçe, quemôde d'crôve, na puntinha d'dêde, ta defendé tôque daqés pidrinha malvôde q'sô és incostàba na él, era log um châtisse, qé sé dia, ta fcàba stragôde pa môde dôr.

Q'cuidôde, ma sempre ligirim, ta bem q'gitim, sô prêssa q'él tinha, qél dia là çim, é q'era Segunda-Fera, dia d'alviçra, d'côsa d'vêspra (dia Dmingue) passôde na tchon d'Soncent, moda d'cstûme, debôche daqél spinhêra d'Praça Stêla, pêrte d'Club Mindlense, ondé q'tud pov tàva bà juntà e q'pa nada déss Munde, él tàva fcà sem marcà sé pônte.

Fudjinha também tinha tchéu gente q'tàva tchmàl Fôlha, talvêz sô pa môde él q'era magrim, ô pa môde él q'era um grande fun daqél tal''fôlha sêca'' grande ponta-pé d'Didi na Côpa d'Munde d'Futebol-Suécia 1958.

Folha, grande amigue, cunchîde na terra, rmon d'Jack d'Bêta e Mika Barrônque, tinha debôche d'sé pôque scola um mimôria pa fixàba prindîde d'ûvide, tchéu cosa d'Cultûra Brasilêr q'tàva cumçà da là d'Nordêste, té Rio d'Janer.

Êl tàva conché Jorge Amado, scritôr, ma Luiz Gonzàga mûsgue, e quâz tud sés baião, qél tàva passà vida ta cantà e comparà q'alguns cantiga d'nôs terra, môda'Bô Cabél Jà Dôme Na Càra'e màs ôtes...

Um verdader enciclopêdia d'tud éch cosa q'tàva incantà gente. El tàva conché Mangueira, q'sé Scôla di Samba, também Bôtafogo, Fla/Flu (Famengo/ Fluminense) qés dôs grande equipe, mas rival de Rio, moda Mindlense/Académica, na Soncent, q'tud sés storia, mà sés samba, sem nunca ter bôde pa Brazil.

Pirraçente moda él, ca tinha dôs na tchon d'Soncent, inda por cima, q'tud côsa d'arri, té fazé gente chichi na calça, q'él tàva contà, na sé gête spécial, él tàva fazêl d'um manêra sô d'séu, sempre sem arri, o q'tàva lembrôme qél cômique Mercône q'na sés filme nunca tàva arri, por nôme, d'Pampelinas (Buster Keaton).

Qél plumanhã là, Sol jà tàva quênte, ma q'um têmpe prop sâbe, qônde Fudjinha tchgà,cumpanhôde ma sé cûmpade Pûtche d'Nha Sabina, mûte cûnchide na praça, pa ser um boys medênte p'afronta, a pônte q'té s'um fôlha d'môte caìba d'nôte, na tchon pêrte d'él, cabél log tàva intchàl na cabeça.

Folha ma Pûtche, jà bem ta tchgà, tud contente, ta lembrà cumpanher naqél bom arrôz q'atum q'zêitona ma tomâte q'és tinha cmîde d'vêspra, là na Bar d'Gégé mà Alberte Manquim, pêrte d'Quintalona.

Qônde pa deprêssa, parcé qél primer arrlôçe d'dia Dmingue pa Segunda, q'um dâta d'pov ta bem pa trâz d'Djô d'Jon du Chîque, q'na épca era guarda-rêdes d'Mindlense, chéi d'ràiba, q'um bîque grosse d'um kîle e méi, intchôde d'um sôque q'Curûca tinha él dôde, naqél jogue d'Mindlense/Amarante, d'dia Dmingue.

Rivalidâde daqés dôs criatura jà tinha durôde tchéu, qé tud és tàva passà vida ta chatià cumpanher q'stora d'qem q'era mas bom qîpra (guarda-redes).

Anton, qél dia Dmingue là, num jogue d'Campionâte Mindlense/Amarante, Mindlense, log n'entrada d'jogue, metêba Curûca, snhôra gôle... Djô du Chique, proveità log e pô ta gritàl, d'um baliza pa ôte, cma él era um azêlha, ta fazél um dàta mnhôçe q'brôçe…

Curûca vassalà, ca pûde guentà, bem dà là d'baliza debôche, ta corré, tchgà na Djô, na méi d'confuson d'um jugâda, bà ta dàl um bom sôque na boca, bà log ta séi fora d'cômpe, ta corré, ôndé q'él fui despôs castigôde e suspindide pa um ône sem isgà bola.

Djô, qél Segunda, tchgà na Praça Strêla q'sé bique intchôde ta perguntà tud gente pa Curûca, ta xplicà pov cma tud fui tão ràpt, q'él ca tive nem têmpe d'riagi. Sô o q'él tàva pedi tud gente era pa dzél ondé q'Curuca stàva p'él ba scontàss sé sôque.

Afonso Corônel, qél grande buzôde d'sempre, rôte d'Praça Strêla, q'sabia d'tud cosa, proveità log d'situaçon, él vrà pa Djô, t'arri, él dzél: - qonté q'bô ta dàme s'um dzêbe ôndé q'él stà? Djô dzél vinte scude!

Anton, pôme él na mon d'favor primer, ok?! Djô, pôl sé nota d'vinte na mon. Afonso, tud contênte, largà t'arri, él dzél cma él tinha ôiode Curûca ca tinha uns minute, ta bà pa Caizim, bà cagà…

Djô, largà log ta corré pa Caizim q'tud qél pov tràz d'él, él tchgà là, tàva Girôlde pliça scôcà-câca, q'era guarda d'Caizim, él perguntàl: - ondé Curûca? Girôlde q'ca sabia d'nada, vrà dzél log cma Curûca tàva là na numbre 2…

Djô bài, cunquil na pôrta, Curûca inôcente em paz, là ta dà côrpe, sem pensà na Djô, vrà dzé: - ô pssôa bô é qenh'é? Djô, forton, q'sé vôz grôsse, vrà dzél, cma él era Djo d'Jon du Chique e p'él abri porta, qé o q'él qria era sô bâ scontà sé sôque….

Basta, nôs Curûca q'jà sabia cma Djô, q'sé bique intchôde, tàva ta spiàl pa tud banda d'tchon d'Soncent, desd d'dia Dmingue. Spantôde, cmanera q'Djô sûbe cma él tàva là?! Basta, boca dàl log gôste d'sabon q'tchêrrica q'bél d'um vêz…

Da là dentre, él vrà pa Djô, él dzél primer, cma él ca tàva t'abril porta nem flâça! Djô,dzél cma él também ca tinha pressa d'bàss dà là, q'jà gora, él tinha él incontrôde q'él ca tàva ta bà largal.

Despos d'uns hora d'conversa, nôs Curûca resolvé dzé Djô OK! Ma a condiçon q'él dàba él um sôquim, dvagarim?! Djô, ca sperà pa mas, él dzél Ok!!!

Jà bzôte pensà qél suspenso d'tud qél pov, tràz d'Djô ta sperà qél hora?! Bzôte ca ta nem imaginà!!!

Girôlde q'bem sûbe du q'tàva ta passà, cma él era Pliça guarda d'Caizim, pa recêbéss dnher d'uso d'ratrête, bà ta squà dà là pa ca dàss tistmunha, cosa prop d'cstûme d'terra na épca, qônde ta tinha qés rixa ma guerra marcôde.

Anton, fui um verdader teâtre, Curûca, marrôde dente na boca pa recêbé qél sôque d'gigânte Djô d'Jon du Chique, abrîde pôrta, inda q'calça na môn, ta tacà, q'Djô ta dàl qél grande sôque, guentôde…

Nhas gente! Fui um cosa sô! Dà nôs Curûca, levôde sé bom sôque, dbângà da là drriba, squôde na sé broque d'cagà, d'CAIZIM, pa mar, fui um verdader spêtacle q'pov môrte d'rize… T'oià Djô ta bài, tude bajôfe, pa môde él q'tinha, scontôde sé sôque.

Sorte d'Curûca, é q'maré tàva cheia, assim él qéi fui dentre d'mar, qé s'maré tàva sêca era log um chatisse! Dà, él séi da là ta nadà…

Djô dtchi, bà bscâl ta séi d'mar e dzél, cma agora, és tinha fcôde all square (impôte).

Ês dà monzàda e moda d'cstume, qél cosa bà cabà là na butequim d'nha madrinha, Laura d'Gaspar, na Praça Strêla, debôche d'Mindlense q'uns grogue e bâfa d'scabêche d'ôie lorgue, spêcialidade d'casa, tud pagôde pa nôs Djô d'Jon du Chique q'na funde tinha sé bom coraçon...


Zizim Figuera (José Figueira, jùnior)

V O L T A R