CARPIDÊRA D'NÔS TERRA


Aimonca mà Lêla, qônde és oià tônte grogue là naqél casa, ôie vràz azul dà és resolvé, sentà banca là, sem dia d'bài. Anton és pô ta tchorà, q'uns bêrre e mas bêrre q'nñera tchorà, nñera nada.

Sentôde naqel bônque d'Praçinha d'Igrêja, debôche daqel pé d'bela-sômbra, ta trà qês ultîme fmâça na sé toque d'cigôrre falcão, q'mêde d'él câbà.Tàva André ingrâxador, mâs cunchîde pa André d'Praçinha, ma tud sés boys, moda d'cstûme pa cumçà dia na méi d'rabûliçe daqel pov, q'tud dia plumanhâ tàva passà pra là pa bâss ingrâxà sapôte e ûvisse alviçra d'terra.

Qél dia, ambiênte tàva prop muvmentôde qé d'vêspra tinha tîde mas um nôte d'bôie d'Carnaval là na Cinema Eden-Park e nôs André, là tàva ta contà sés ventûra d'él q'tud ône, sé prazer naqel épca era bêsti d'amdjêr e q'amdjêr?! Prêta liza, dsafôràda, bôa gâja, d'perna bnîte, dôde d'azête ma xixi sô p'és pudia fcàss ta brilhà e assim pô tud qés môçe dsufnôde tràs daqel mascrinha, pa cunquistàl, pagàl drôps, ma dâl chuclâte là na cinema, sô pa despôs assim él ter d'contà.

Na méi d'tud qél parôdia d'rizaràda mâ qês stora d'André, personàja tipico mindlense d'um vez, q'stôra mâ partida, apsâr d'sés pobrêza, na és ca tàva câbà pa contà e dverti Pov.

André tàva imbalôde ta contà stora d'él mâ um boys, q'naqel nôte d'bôie tinha él tacôde, na catûmba d'fôgo, prop dôde na ela, q'tud vez q'és tàva rancà na bôie qél boys tàva dzél n'uvid: hoje, um tita bà pôbe él, é là na N°13…

André tud nocênte perguntâl - é o qé môçe? Boys dzél là na tupim…Jà bô sabé? Log André, largâl na sala e stora tàva ta bà cuntinuà, qônde bem parcé Gûste Cavirinha, ôte mobîlia d'terra e''Grande Aventureiro'', hôme d'sés mintirinha e natural d'Soncent.

Cavirinha, Grande Aventureiro sim! Porq'él bâba pa Timor, contratôde d'Chef Carpintêr, basta, él ca sabia, nem dà um prêgue na madera. Da là és mandal p'Angola, lugar ôndé, q'sés vintûra tinha cuntinuôde, mâ cma él infrontàs cabeça pra là dmâs, és mandal d'volta pa sé terra, Soncent d'Cab Verd. Assim él tinha tchgôde d'frêsque na terra, sempre bajôfe, q'mânia d'Chef, bestîde sé amdjôr fatim q'él tinha trazîde mà él da là.

André, dzêl log: puxa Gûste hôje bo ta prôp nice! Gûste, tud janôta e so ta falà portugues, dzê André p'él spâtchà, qé él ca tàva pa mûte conversa, môd'él tàva ta bà pa Wilson dà un recôde urgent…

André, prepârà sé caxa d'ingraxadôr, él mandà Gûste pa pô pé na marca. Là, log él dà fé cma Gûste, tàva também q'uns mêia mûte bnitim d'um marca q'ca tinha na Soncent. Pa ca sûjàl sés meia, André mêtél q'és plâina d'carton dêntre d'sapôte, môde grâxa ca tocàl, na sé miinha q'él tava q'mûte lûxe e xlîxa.

El cumçà sé trabôie, tud drêt, mâ na fim qônde él puxà qés plâina d'cartôn d'orêla d'meia d'sapôte d'Gûste, bem cartôn q'meia e tud, qé qés garganta d'mêia catinha fim e és éra d'pônta manga d'un frôque, q'él tinha cortôde e pûste pa dà stîle q'éra d'sé Tiu Damata. Nôs Guste, latôze môda él era ca înrascà q'tud qés gargalhâda d'pov, qé jà'l tinha cunchîde cosa mâs pior na sé mûnde d'Vintûra…

El trà sé sapôte, na méi d'gent él tornà cmôdà sés garganta d'mêia, q'sé sapatim bem ingraxôde, él rancà pa Wilson, fazé sé mandôde, bà tchmà Pûtche d'Nha Jôna Carpidêra, qé sé fîdje tinha murrîde.

Basta, na casa, na Tchã Sûmter tud qés amdjôr Carpidêra d'tchon d'Soncent jà tàva là tud juntôde, môda era cstûme d'terra pa bà isdàss Nha Jôna, sés cumpanhêr, naqel tchôre ritmôde, cantôde, capâz d'fazé àga sgrtîchi pa cara abôche, môda bananêra na temp das tchûbas, d'um qualquer pssôa, pa màs dûr q'él fôsse.

De tud Carpidêra d'terra, qés mâs famôsa era: Nha Jôna Tchôradera, Nha Mana mãe d'Jôn Ninclàu, Nha Antonha mãe d'Orlando d'Derby ma Mitchilinha, Nha Maninha d'Tiôfe, Nha Narcisa d'Praia Branca, tud és d'SanNinclâu, terra q'sempr tive amdjôr carpidêra d'Cab Verd, moda stôra ta contà.

Rancôde q'aqél tchôre: na tôn, d'ahhhh…Mansim (nôm, q'tàva dôde, na tchôre d'casa d'môrte sempr q'um anjim tàva morré), q'aqél lênçe brônque abêrte drriba d'perna, ta rolà, desrolà, tornà rolà, dvagarrim…naqél ahhh…Mansim…

Um smâna antes, fui pai d'Lulu q'tinha mûrride là na Rbêra Bôte, mâ cma él ca tinha mãe, e él era piqnim (10 ône), um daqés amdjer parcé pra là e tmàl conta d'casa. Na dvera, ela pô tud na orda dirigi sé tchôre, té intêrre d'pai interrôde tu dritim.

Mà despôs, ela fcà uns dia lorgue, inda là na casa ta dirigi e Lulu, piqnim cuntinuà a ca dzél nada, assim él tava tchà Nhanha, fazé tud q'ela qria. Despôs, flizment sé rmon Manel bem d'Merca, bem bêscal.

Mâs tarde anton qônde Lulu, bem vrà hôme grande, é q'él bem comprendé e tàva contà tud gent, qél interéss q'Nhânha tive d'fcàba là na casa. Ê q'sé pai tinha um lujinha e Nhânha sabia, ondé q'Pâ'Toi tàva gordà tud qés grogue q'ela bibé té qônde câbà e ca tchà nada pa tistmunha, pa sé rmon Manel.

Na môrte, Nho Vitorino Bettencourt pai d'Chico, Pidrim Pôle, Bête ma Sr.Eloy, là ca tive, nada q'dzé e tud corré dritim, qé qél tchoradera fui drigîde pa Nha Jona mãe d'Pûtche e tud sé grûpe famôze d'terra, q'log q'ta tinha um morte na tchon d'Soncent, ela mâ sés cumpanher é q'pov tàva séi ta spià.

Sempr tàva parcé qés rûsga, manhôze q'sabia q'là naqés casa môrte pudia ter qél bom grogue, lôrgue, anton és tàva gostà de dà pa tchoradêra moda Lêla d'Pêd'Sêron, q'mûte gent ca sabia s'él era môtche ô fema e Aimônca, tuds'dos q'mania d'carpidêra.

Assim fui, là naqél casa d'môrte d'Nho Henrique d'Pallha Carga, hôme mûte ruspeitôde, ôndé q'és tinha trazîde, côrpe d'um amig d'séus q'tinha môrride na Calhêta. Aimonca mà Lêla, qônde és oià tônte grogue là naqél casa, ôie vràz azul dà és resolvé, sentà banca là, sem dia d'bài. Anton és pô ta tchorà, q'uns bêrre e mas bêrre q'nñera tchorà, nñera nada.

Na méi daqés bêrre d'Lêla mâ Aimonca, Nha Jôna mãe d'Pûtche, mâ Nha Mana, ca pûde resisti és vrà mâu d'munde, q'um râiba d'matà naqél criôle d'fûnde d'SanNinclàu és dzé, gritôde pa tud gent uvi: nh'mãee?!

Djôa câra d'éss dôs pârbiça, djàz bem mâ é stragône éss tchôrre!!!

Dône d'casa rêagi log, él dàs um bom grogue, despôs él fazés pô pé na mâma d'cadera e cambà môrada, sô pa és ca bà quebràss qél rîtme daqés carpidêra, q'tinha té là sîde tão bem guentôde, na ruspêit e fazé bem na pov e desconçe d'aqél alma d'Deus.

Agora éra vez d'isdà,Nha Jona Carpidêra, mãe d'Putch, q'tinha pirdîde sé nitim, q'tud qél pessôal moda un dzé na principe d'éss storia, jà tàva là preparôde e rancôde ta guentà qél tchôre, ta sperà, Gûste Cavirinha mà sé amigue Pûtche.

Mà Guste, târdà recôde, qé qônde él tchgà na Côré, q'éra camin q'él cortà mâs pêrte, pa tchegâss na Wilson, él incôntrà, bà ta bem d'um guerra famôze, q'tinha bînde d'bôrde, d'lântcha d'méi d'Baìa, pa praia d'Coré, frisquim…d'ninhum manêra, él ca tàva ta bà tchà passà, qél guerra, sô sim.

Djôsa P.mâ Batchinha d'Nh'Anton Bâtcha, môde um stôra qés tive na bôrde. Log um dâta d'gent, na praia fazé qel rôda d'cstûme ta sperà Djôsa P., q'ninguém tàva pensà brigà mà él, q'aqel peitâça q'tàva valé pa quâte...

O q'tinha qél pov tud intrigôde, qé nôs Batchinha era môda um fiu d'linha e Djôsa tàva ta bà rolàl, moda um fûlhinha d'papêl d'cigôrre!

Anton, suspênse era grande mâ Bàtcha resolvé qél stora ''one time'' na dôs minute,pa spônte d'pov.

Êl trà camisa, él rufnà, él pô Djosa posiçon d'bôxe él sperà Djôsa P., rûfnàl qél nhâme d'môn pesôde, él squivà, passàl por bôche d'sé brôçe, abril guard ,bâ ta squà, él bâl na boca d'stôme, sô él dà um palmadinha d'amiâça, naqél stôme d'aço, d'Djosa P., él bà ta dzêl: prôxima vêz… C U I D Ô D E!!!

Anton, Djôsa tud spantôde, ca qris nem cardità, él mâ sé pov tud môrte d'rise, caîde là pa tchon, q'nôs Pûtche, jà bînde d'Wilson mâ sé amig Gûste, mitîde também naqél rizarâda, fui um côsa sô.

Pôque a pôque, Gûste câlmà e bà ta tmà conscience d'situaçon, él mândà Pûtche parà p'uvil, él dzél, p'és bàss pa casa depressa, qé tinha cuntçîde un desgràça na familia. Mà Gûste ca qris dzél, qem era!

Qônde és tchgà na porta d'casa, na Tchã d'Sûmter, Pûtche q'jà tinha um dûvda, comprendé log e tmà conscênça d'situaçon. Êl entrà, él oià qél cachûnzim, d'sé fîdje na méi d'casa, él
dà um grîte, él pô ta tchôrrà dsintuôde…

 NHA FÎDJE…  NHA FÎDJE…  NHA FÎDJE…

Anton, sé mãe magoâda, Nha Jona Carpidêra famôza, mà tud sés coléga argui és brâçà Pûtche, q'tàva tud sconsolôde ta cuntinuà ta grità e num sô vôz, és pô côsa na lugar assim d'éss manêra:

Ô Pûtche… Ô Pûtche… Ô Pûtche… calààà… qé bô ca sabé tchôràaa…

Assim, Pûtche incontrà sé calma e tud qés amdjôr Carpidêra d'terra, amiga d'Nha Jôna, pûde cuntinuà sés tchôre, q'aqel linçim brônque drriba d'perna, sempre ta rolà, debôche daqél rîtme, particular à parte sô d'séus, capaz d'vrà tud gent, d'tripa coraçon e d'entrà na pêle, daqél sûfrimente d'gent d'casa.

Zizim Figuera (José Figueira,jùnior)

V O L T A R

Comentários

Henrique De Pina Cardoso hpcardoso@mail.telepac.pt
Gostei: Muito Concordo: Plenamente
Comentário:
Aqui está um trabalho para os sociólogos e outros ...logos, dedicaram o seu tem de pesquisa assim como das gentes da literatura puderem retirar as devidas conclusôes. Zizim escreve com alma, alma da língua de Cabo Verde, alma do povo, memória daqueles que nos antecederam.Como será possível ignorar estes textos aqui publicados, que na minha opinião tem um valor incalculável, pelo seu carctér e atitude dum povo com mais de 500 anos. Que fazer com estes textos riquíssimos em notícias do passado, duma vivência irrefutável pelo seu caractér humano. Obrigado Zizim Figueira pelo tesouro Caboverdeano que trazes ao nosso conhecimento nesta fase difícil do Crioulo de Cabo Verde. Mais uma vez todas as palavras ditas terão muito curto alcance, por que o valor deste trabalho é incomensurável. Mantenhas desde cá do exílio.

-----------------------------------------------------------------------
The Undertaker pikodecabeca@caixao.rip
Gostei: Sem Opiniao ... Concordo: Sem Opiniao ...
Comentário:
Obrigado ao ZIZIM pela nova "estória". Dei uma olhadela, mas depois vou devorá-la como de costume. Kel criolo li ta faze inveja a Alupec (ou será Alupek). Um kusa q djan nota é me tene menos acentos. Assim é que é: Viva Criolo segundo as normas de cada ilha. Undertakerizar o ALUPEC!

-----------------------------------------------------------------------
Judith Wahnon juwahnon@aol.com
Gostei: Sem Opiniao ... Concordo: Sem Opiniao ...
Comentário:
Zizim, Como sempre fizeste me dar boa risada com tua storia...tao bem narrada nos minimos detalhes. E fazes me regressar no tempo,,,e voltar a Sao Vicente, nos terra , que sodade !! fazia tempo nao me lembrava das "guizas" em casa de "morte"... O entusiasmo que deixas transparecer nas tuas narrativas, fazem me sentir parte da storia,, vendo o "boxe" entre Djosa e Batcha,por exemplo. Senti-me la , na "torcida", vendo. Continua as tuas storias,que sao esperadas todos domingos, tenho certeza,por muita gente . Aquele abraco de sodade. Ju

-----------------------------------------------------------------------
Margarida Salomao Mascarenhas magui.salomao@netcabo.pt
Gostei: Muito Concordo: Sem Opiniao ...
Comentário:
Oi Irmão Sempre pontual como um relôgio com tuas estôrias que como sempre gosto pela alma que metes nela ao contà-las fazendo nos reviver momentos inesquéciveis daquela nossa vidinha.Esta estôria tragicômica em que nos recordas Gûste Cavirinha(que é feito dele ?).Estôria de detalhes e pormenores inesquéciveis como aquele lençinho branco e a riqueza do vocabulàrio que jà me tinha esquecido (dsufnôde;catumba d'fogue;parbiça)etc. Encantada por dares sinal de vida através desta tua actividade escrita cada vez mais cuidada...UFFF que trabalhão.Admiro o teu estado d'ALMA apesar de saber a luta que vens tendo com a tua doença.Semprte te conheci aquele Zizim forte altruista espiritual e fisicamente o que espero continues com esta força e coragem exemplar.Um abraço da tua mana amiga de sempre MAG

-----------------------------------------------------------------------
Ligia Lucas ligia@namsko.com
Gostei: Muito Concordo: Sem Opiniao ...
Comentário:
Olà Primo Estive de férias mas mesmo assim estou em dia com a leitura das tuas apreciadas e interessantissimas estorias.Através delas vou alargando e enriquecendo os meus conhecimentos,que estavam um pouco esparsos,da nossa linda e rica cultura.Cà somos muitos que là vamos fazendo o mesmo passando a mensagem,treinando e aprendendo a nossa Lingua.Pois nôs mesmos nascidos por cà nos sentimos identificados nelas.Força primo pois o teu trabalho um dia serà valorizado.Sudades e abraços de nôs todos. Ligia

-----------------------------------------------------------------------
Stella Lopes slopes5@verizon.com
Gostei: Muito Concordo: Sem Opiniao ...
Comentário:
Caro Zizim No Comment. Como sempre admiràvel mais esta tua estôria e là nos reunimos ontem à noite para deleitarmos com as nossas bastante e celebres CARPIDÊRA que os mais velhos como sempre estão cà para confirmar.O Ti Manel que era amigo do Pûtche,pergunta se Gûste Cavirinha ainda é vivo ? Votos de saude e boa continuação.Cà ficaremos à espera de mais uma como sempre no Liberal. Mantenhas from Helena-Montana USA Stella

-----------------------------------------------------------------------
Antoninho Duprés antoninho@dupres.com.ar
Gostei: Muito Concordo: Sem Opiniao ...
Comentário:
Olà Meu Grande Compatriota Zizim Eu como tantos outros Cabo-Verdianos cà na Diàspora,adoramos a tuas estôrias que são escritas com alma e muito nos ajuda a nos compreendermos entre nos. Deste facto,mais uma vez cà estou para te dar aquele apoio.Pois a tua escrita na nossa Lingua està cada vez melhor e como Santiaguense te digo que não vou adoptar o K de ManuelVeiga como veìculo bàsico.Uma aberração esta de CASA/CABRAL/CARLOS e mais outros o de serem obrigados a mudar de estatuto para KASA/KABRAL/KARLOS o que até certo ponto é uma falta de respeito CULTURAL. Parecemos querer adoptar por imposição a escrita CIRILICA(alfabeto eslavo utilizado na Russia)que Deus nos livre,em vez de conservarmos o nosso alfabeto bem latino que conhecemos desde o berço uma vez que o nosso Crioulo é de base Novi-Latino.Sou badiu sim,mas so utilizarei o K là onde eu sentir necessàrio e não em detrimento da letra C. Jà é tempo que alguém reàja a tal estupidez de descriolização. Conflito que so serve para atrazar o processo de concretização da nossa Lingua Cabo-Verdiana escrita e ainda mais para dividir-nos.O que como sempre parece ter sido a leitmotiva doPAIGC/CV desde os primordios da nossa tão preciosa Independencia.Que haja bom senso gente para que possa haver consenso.Pois a Lingua de um Povo não se impõe por maioria mas sim pela viabilidade pràtica.Sei que temos gente capaz,mas como muitos vivem sob o medo de perderem seu emprego,não ousam falar...Cadé DEMOCRACIA ?!Fraterno abraço do Antonim di Nhanha.

-----------------------------------------------------------------------
Fernando Frusoni fernando.frusoni@fastwebnet.it
Gostei: Muito Concordo: Sem Opiniao ...
Comentário:
So hoje venho a por o meu pequeno comentario porque o meu computador esta a dar-me problemas. Falando do Guste Cavirinha fez-me rir porque eu lembro-me muito bem dele e de toda aquela basoferia que le contava, tal que o meu irmao Franco com a musica daquele film americano com os soldados e indianos, ele pos as palavras fazendo trça ao Guste. Tu escevestes o titulo " O grande aventureiro ". Gostei muito da tua estoria. Continua a escrever e aproxima-te a escrita que usava meu pai, que eu penso que ele escrevia um crioulo compreensivel e natural, e nao como hoje querem ensinar com a escrita que eu penso que nao é natural e nem o verdadeiro crioulo de Cabo Verde. Um abraco Fernando

-----------------------------------------------------------------------
Marciano Ramos Moreira marciano_moreira@yahoo.com
Gostei: Sem Opiniao ... Concordo: Sem Opiniao ...
Comentário:
N ta kumesa pa mais un bes filisita nha amigu Zizim Figuera pa mais es kontributu pa prumuson di nos lingua. Pa kes ki dja teima na ataka ALUPEC, N ta fla-s obrigadu. E ki si es sa ta divulga-l i minis e kuriozu - ti ki es bai pa www.kauberdi.org/alupec.pdf es ta diskubri un manera sinplis di skrebi nos lingua, ki es ka ten ki kansa kabesa na dikora modi ta skrebedu ninhun palavra i nen kori risku di da baraka sima nha "konteraniu" Antoninho Duprés. Es sinhor Antoninho Duprés da li di riba tantus baraka, tantus baraka ki si bu djunta-s es ta bira Armazen di ENAPOR ! Ka nhu po-nu na brigonha di zimola - N fika ka sabi undi N ta poi rostu di tantu brigonha pamodi N fla pa mi: odja un badiu ta da baraka sen manha - djentis al sa ta ri di nos boka largadu. Nho, nhu toma juis: nhu skrebi na nos lingua i uza alfabetu ofisial! Filismenti, na fin, nhu fla ma nhu txoma Antonim di Nhanha. La N odja ma nho e ka badiu - nhu kre pasa pa badiu pa nhu bendi "sabedorias" di nho mais faxi... So ki nes kuzas di lingua, normalmenti Guvernus ki bali ta obi sientistas di lingua. Sabedu ma Djuze Ningen ti ki el kustuma ku skrebi di un manera el ka ta kre muda. Pur izenplu, ku rilason a lingua purtuges: desdi primeru grandi varedura di 1911 fetu pa Guvernu Purtuges ti gosi es Guvernu Purtuges dja INPOI un monti di mudansas na ortografia di lingua purtuges (konfiri Portarias di 19.11.1920, 23.09.1929 i 27.05.1931, Akordu Ortografiku Purtugal-Brazil di 1945, alteradu na 1971). I pa tapa nhos boka, a partir di 1 di Janeru ki ta ben ta entra en vigor novu Akordu Ortografiku di 1990 entri CPLP i nhos ten ki muda manera di skrebi purtuges o nhos kre o nhos ka kre. Ka fazedu referendu! Ka fazedu inkeritu! Nen ka txomadu Djuze Ningen pa baza si "sabedorias". Djuze Ningen fika ta ladra na bentu: "N ka kre muda, N ka kre muda, si ki nhas antipasadus ta skrebeba i N kre mori ku el na rotxa tradison." Tudu kes mudansas li foi na sentidu di aprosima ortografia purtuges di lojika, istu e, pa aprosima-l di prinsipiu difendidu pa ALUPEC (UN LETRA UN SON I VISI-VERSA). Ka ten tadju - kes kuzas sen lojika ten ki mandadu 1 pur 1 pa kaixoti di lixu. Brazilerus ka gosta di kuzas sen lojika... E so txupa limon ki e ramedi... E skuzadu ben tenta pulitiza es kuza. Es kiston ka ten partidu. Susesivus Guvernu di Kabu Verdi (di 1975 ti oxi) ten sidu konsistenti nes kiston, nomiadamenti a rispeitu di K: I) Na 1979 Guvernu di PAIGC organiza Kulokiu di Mindelu ki rivivika K (ki ka introduzidu pa Doutor Manuel Veiga, mas sin pa António de Paula Brito na anu di 1885); II) na 1998 Guvernu di MpD aprova K pa Dikretu-Lei 67/98, di 31/12 in 5º Suplimentu; III) na 2005 Guvernu di PAICV fla ma uzu di K na trabadjus ta riprizenta mais-valia (konfiri Rizoluson 48/2005, di 14 di Nuvenbru, pontu 13). I el fla mais: pa el konsidera trabadjus skritu ku otu alfabetu, el ten ki ser nun alfabetu sistematizadu. Kel li signifika ma ten ki ser alfabetu konsebidu pa sientista(s) di lingua. Ka sima ten akontesidu ti gosi, ki kada LEIGU ta fazi si alfabetu a partir di alfabetu purtuges, ta fazi si ortografia sima da-l na kabesinha, tudu kalapitxadu, tudu patxi-patxidu, a toa, sen lojika, kada ora ta skrebi di un manera (konfiri pontu 15 di kel Rizoluson). Sima nhu sa ta odja, es kiston ka ten partidu. E ka nisisariu pulitiza-l. Disizon ten ki bazia na siensia. Pur isu, nhos djobi fundamentus sientifiku pa ataka ALUPEC. Ataka ku prikonseitus e ladra na bentu. Trazi partidus e un stratejia ki ka ta da rizultadu.

V O L T A R