PARTÊRA-QÊS AMDJÊR D'VALÔR


Êch nôs PARTERA d'um vez, d'tchon d'Soncent, amdjêr d'valôr, ma d'um grande humildade e d'coraçon d'OR, tàva fazé sés trabôi sem ixigi d'ser pagôde e Deus dfênde d'qem falàss na pagà.

Mêz pa sôrte, és tàva morà, quâz sempre, nuns zona bem situôde d'Mindelo e fralda, prôp pa socorré criston, log q'tivéss na fâlta.

Moda um tàva uvi, nha mãe Bia e ôtes gente falà, ta bême na lembrança, uns nome d'PARTERA d' fâma d'tchon d'Soncent q'fcàme na mimôria môda Nh'Hortensa d'Lômbe, Nha Clara, mãe d'Djunga d'Spital q'isdà nha Mãe pôme na Mûnde, Maninha mãe d'Cacôi, na Rbêra Bôte, Nha Chica D'Scôlte Dâde, ma NhAntonha d'Côrtél, na Montsussêgue, não sem sqçé Nha Terêza Julia, d'Ôlte d' Nho Lêle, ma NhaNarcisa, partera famosa d'Praia Branca, q'tàva bem d'vêz inquânde d'SaNinclàu

Ê na ruspêite e humildâde q'um ta cumçà pa pô d'joêi na tchon e prestà Grande Homênàja pa tud éch Amdjêr d'valor d'nôs Cab Verd. Sempre tive e tem q'um dia também fui Mãe e sûbe, na sés ixistênça ma xperiença d'vida, sem bà pa scôla, isdà nôs Mãe, pô nôs néss Munde…

Um t'otchà, cma jà nñera sem têmpe, desd q'um tita screvé pa lembrança d'côsa d'vida, d'nôs Ilha Soncent ma nôs gente, d'um vêz, d'trazé pa prâça, Stora d'éch amdjêr d'valor, q'na tud Cab Verd tàva passà despercibîde, pa môde sés trabôi, fête naqél silêncio, chéi d'ruspêite, pa isdà vida, na vida, bem pa vida!

Êch amdjêr, corajôsa, por nome d'PARTÊRA, socôrre d'Pov q'ca tàva cansàba d'fazé camin longe a pé, num épca q'ca tinha taxi, Maternidade e ôtes côsa q'tem hôje india, sô pa bàss isdà qél mãe tem qél mnîne na casa, ô là ondé q'Deus tchàba él, pa béss p'éss Munde…

Fui pa tud têmpe d'nôs ixistência e ta cuntinuà ta ser garantia d'subrevivência d'tud nôs Pov!

Sés trabôie, frûte d'um xperiênça d'vida e d'mensàja, passôde na cuntinuaçon d'mãe pa fîdja, d'uns pa ôtes, tive e ta continuà ta tem sempre qél grande importância na nôs Suciadâde e s'um ta li ta falà d'és, ahôje, sempre na rûspêite, é sô pa nô lembrà cma tchéu d'nôs q'bem p'éss Munde, um dia passà pa sés mon.

Vida é um prisênte q'Deus dà nôs, jà q'um stôra pa cada um d'nôs, desd barriga d'nôs Mãe, té dia q'no morré. Por iss, nô dêvé tmàl q'seriedade e rûspêite pa cumpanhêr e sobretûde, ruspêità tud éch nôs amdjêr d'valôr q'isdà nôs bem p'éss planeta.

Ptàss um fîdje na munde, nunca fui cosa fàcil, inda màs naqél temp e p'uvi dzê era quâz um dsuspêre, qé situaçon nñera igual pa tud gent qônde tàva tchgà qél hora.

Um ta lembrà d'Antonha d'Bil, carrégadera d'câis, famosa pa sé força, q'tàva dà q'môn na pêite qond él tàva ranjà qés guerra ma hôme q'tàva bà log ta dzés: - ei buddy, culcinçinha d'favôr, cuidôde qé mi mi não!!!

Mi um da dôr d'cinq fidje driba d'sôque là na Spital, mà qél vassalàda d'Maré Roque… O q'qria tud dzé, pa stora, ca bàss mas longe.

Dvera, qél cosa na Spital pa pobreza, nñera pa brincadera, inda mâs q'Maré Roque, boa infermera partera, ma desafôràda… Q'um cuitàda ta dà dôr, ela driba ta grital, spâtchà, spâtchà, qé qônde bô tàva sâbe, bô ca tàva ta lembrà na bô é q'sabe…

Assim, qés q'tàva podé, tem sés mnine na casa, cosa q'tàva côntçé quâz sempre, log q'és tàva dà dôr, tàva bà tchmôde qél PARTERA q'tàva vivé mas pêrte d'zona, ta corré.

Êch nôs PARTERA d'um vez, d'tchon d'Soncent, amdjêr d'valôr, ma d'um grande humildade e d'coraçon d'OR, tàva fazé sés trabôi sem ixigi d'ser pagôde e Deus dfênde d'qem falàss na pagà.

Mêz pa sôrte, és tàva morà, quâz sempre, nuns zona bem situôde d'Mindelo e fralda, prôp pa socorré criston, log q'tivéss na fâlta. Moda um tàva uvi, nha mãe Bia e ôtes gente falà, ta bême na lembrança, uns nome d'PARTERA d' fâma d'tchon d'Soncent q'fcàme na mimôria môda Nh'Hortensa d'Lômbe, Nha Clara, mãe d'Djunga d'Spital q'isdà nha Mãe pôme na Mûnde, Maninha mãe d'Cacôi, na Rbêra Bôte, Nha Chica D'Scôlte Dâde, ma NhAntonha d'Côrtél, na Montsussêgue, não sem sqçé Nha Terêza Julia, d'Ôlte d' Nho Lêle, ma NhaNarcisa, partera famosa d'Praia Branca, q'tàva bem d'vêz inquânde d'SaNinclàu.

Tud éch li, éra na dvera, qés amdjôr Partera d'nos terra q'tàva conché sés trabôie, sem nunca ter bôde pa scola, ruspeitôde pa tud um pov e q'tàva andà q'sés pé na tchon, q'firmeza e q'certeza qé és tàva podé dvera q'aqél cosa…

Um ta lembrà qônde Uriza d'Nha Rosa Mendes dàba sé dor, là na nos rua d'San Bandera, q'és bà log tchmà Nh'Hortensa, na Lômbe, ta corré. Qél amdjerôna q'él éra, Nh'Hortensa marrà sé châile na cintûra, él pô pé na mâma d'cadêra, direçon nôs rua, cumpanhôde mâ Tchûbim, subrim d'Nha Rosa, q'tàva tud contênte, pensônde cma él também tàva ta bâ entrà pa sisti qél pôrte… Ma és pô nôs tud na rua e ta dzé nôs cma mnine tcheqêr fagon!!! Dà nôs tud panhà, no pô ta colà Tchubim bemfête!!!

Log qond és tchgà, Nh'Hortensa pêdi um bâcia d'àga firvide, ma alcool, mà pône, tsôra e ôtes cosa q'era mîstide e q'tàva ta bà sirvi durante qél hora d'nascença d'mnine.

Sé primer priûcupaçon fui spià posiçon d'mnine na barriga, p'ela oiàba se tud tàva drêt, bem colocôde, pa trabôie d'nascença pudéss cumçà sem prublèma.

Despôs, él làvà mon n'alcôl pûr, q'sé tsôra, pône na mon e q'gête, él cumçà ta isdà qél mãe na mêi daqél dôr, pô sé Ônje d'Criste na tchon d'éss Munde… Tud éss muvimente, no vivél qé nô fcà là quintal ta guità nuns braquim d'porta, sem Nha Rosa sabé qé snon nôs tud tàva levà d'vâra.

Qél mnine q'mas dia fui tchmôde Ilidio, tchgà néss Munde môda nôs tud, q'dôs pâlmadinha dôde na sôla d'pé pa Nh'Hortensa Partera, log nô uvil dà sé primer gritim, pa sâlva d'Deus e marcà sé tchgâda néss planêta, por nome d'Terra, pa ligria d'Partera, qél mãe Ûriza q'fcàba tud fliz ta observà q'admiraçon qél obra d'Deus e d'nôs tud, qé Ilidio tinha nascîde.

Qél ligria era géral pa tud gente d'casa mà vzim. Partera tàva sêcà inda assim oi d'mãe, moiôde daqés làgrima d'dôr, dôde durante qél sfôrçe d'pôrte, qé despos qés làgrima tàva vrà surriso, qé mãe tud fliz tàva fcà ta spià cé fidj q'aqél AMOR qé sô prop d'MÃE.

Nh'Hortensa pegà mnine, cuntinuà sé trabôie, dàl sé primer bônhe na àga morna, despôs cùrâl sé imbigue q'pô d'sulfamida… Moda d'cstûme, despôs d'éch cuidôde tud, tàva bem qés rbêra d'conséi d'Partera, qé mãe, tinha q'fcàba na cama ta scançà uns dêz dia e nada d'stora mà hôme, pa ca dàss qél mnine lête rûm.

Qé snon, era tud un prublèma, se por acaso, cosa tàva contçé, és era ubrigôde bà curà qél mnine barriga, mamôde léte rum q'sés ramêde d'terra. Q'era chà d'folha d'goyavêra ô bufarera, bînde dà là d'hôrta d'Nho Zidôr d'Nôrte d'Slamânça.

Despôs d'tud éch conséi e q'aqél cuidôde q'era normal, imbîgue d'mnine tàva cabà pa caì na fim d'sête dia… Anton, era qél grande Guarda Cabeça, môda tradiçon ta mandà, q'mãe conséiôde, pa dàss mnine sô lête d'sé peito, p'él pudéss criâba gurdim, fôrte e chéi d'saùde. Partera inda sim despôs d'imbigue d'mnin curôde, tàva cuntinuà uns dia inda ta dàl bônhe e ta pêsal tud semana naqés balança q'tàva spundrôde na mon…

Q'tud qés côsa q'un vez ca tinha e q'hôje dêvé tem, ca storvône, d'ter um suciadâde d'hôme ma amjder fôrte, graças a sfôrçe d'éch nôs Partera q'sempr prêsentà pa nôs, cma un sigunda mãe e dedicà nôs, tud sé atençon, dà nôs, tud qél amor q'té dia d'hôje tud fîdje d'parida sabé ruspeità, dàl valôr e ca pôdé nunca sqçé.

Na méi d'éch stora, d'mnine nascê, moda pov d'nos terra ta contà, sempre na méi d'tud éch nascença, à tinha qés stora d'amjer q'tàva stôde ta sperà mnine, gô dzîde BÛTIÔDE. Dzîde cma és tàva passà vida, t'uvi mar ta sqebrà debôche d'câma, gôle mûsqe ta cantà etc… etc… malguèta…

Prublèma é q'mûte d'élas, ca tàva sperà Partera tchgà pa isdàs, anton és tàva dà sés dôr, és sô, mnine tàva nâscé, séi d'barriga d'sés mãe, log tàva pô ta granhà na parede, ta crê bài… P'ôndé? Ninguém té hôje ca sabé?! Mãe, anton q'mêde d'pêrdé sé fîdje, tàva grità e pamôde qél grite, dzide cma, Mnine, jà ca tàva fji, anton, él tàva vrà pa cama d'sé mãe, ma jà él catàva fcà normal… Dali, tud gente tàva dzé MNINE BUTIÔDE.

Ech nôs Partera, nôs Mãe, um d'sés posiçon na nos terra, q'sempr fui oiôde q'grande ruspêite, stima e admiraçon d'Pov, é q'és tàva fazé tud éss trabôie, na épca, sem crê recêbé ninhum têston, qé moda és tàva dzé e na tud sés simplicidâde, cma és era sés DON q'd'Deus dâs pa cumpri sés misson na Terra, qônde um qualqer Amdjer tivéss pa po sé fidje na tchon… Por iss, dnher ca tinha nada a ver!!!

Qônde mnine tàva fazé sé primer ône d'idade, tud gente tàva dà Partera um prisintim na nôme d'mnine e là na casa, durante tud temp d'nos ixistência, nos Mãe tàva fàlone sempr d'nôs Partera q'era pa nôs, sempre qél sigunda Mãe, pa no ca sqçêba nunca, cma fui ela é q'isdà nôs tud dsimbarcà n'éss VIDA.

Qond tàva morré um Partera, éra ver oià, tônte e tônte mnine, q'gente grande, ta cumpanhà qél intêrre, q'flôr na môn, pa bàss ptà na cova, junte ma qél cachon, pa mimoria daqél nôs sigunda Mãe, q'nô tàva pedi Deus pa dàl un lugar là na Céu, na méi d'tud sés anjim…

Ta contçé cma, despôs d'tud nôs ône d'vida, tud aqél q'nascé e cunsigui, crià q'ajuda e poder di Deus, um dia ô ôte, ta tem sés momênte d'solidão e as vêz, ta tem qél impresson d'stôde sô néss Munde…

Mà despôs ta bênne na lembrança tud éss movimênte e iss é q'ta fazé nôs força d'IXISTENCIA q'é nos tud é ligôde na terra, ondé q'nô nascé, pa qél IMBIGUE D'MÃE q'fui cortôde, curôde, q'tud AMOR, pa éch ÔNJE, q'Deus mandône di Céu e q'POV butzà, q'nôme d' PARTERA, q'tônte geraçon dêvé sés prisença na PLANETA TERRA.

PARTERA d'tchon d'Cab Verd, Munde Intêre e d'môn D'ÔNJE, q'Deus dà bzôtze. Pa ITERNIDÂDE, bzôte ta fcà sempre gravôde na nôs MIMORIA e na fûnde d'nôs CORAçON, q'tud qés HONRA d'MÛNDE q'MÛNDE dêvé bzôte...

Zizim Figuera (José Figueira,jùnior)

V O L T A R

Comentários

Anita Faria a_delgado faria@hotmail.com
Gostei: Sem Opiniao ... Concordo: Sem Opiniao ...
Comentário:
Zizim, Saúde e força sempre! Como aprecio imenso a tua forma como pões no papel o nosso crioulo, da minha/tua/nossa ilha de Soncente! Crioulo "sabim ducim", assim é todo o nosso dialecto Caboverdeano. Riquíssimo em nuances e mutacionismo constante, recheado de neologismos levados de vários expoentes, temos de facto um CRIOULO "magnífico" Zizim, fazes-me recordar, reviver e, por vezes aprender, tantas coisas bonitas da cultura da nossa ilha. Vale a pena, principalmente para os mais jovens. Pois, há Presente, porque o Passado existiu. Maravilhosas stórias de Soncente escritas por ti, trazem a cada um de nós, Sanvincentino, ou quem lá residiu, lembranças desses tempos de pobréza, mas vividos com muita solidariedade e irmandade. Continua, Zizim! Os que te apreciam são imensos. Abraço amistoso.

-----------------------------------------------------------------------
Stella Lopes slopes5@verizon.com
Gostei: Muito Concordo: Sem Opiniao ...
Comentário:
Caro Zizim Admiravel e logica homenagem prestada as nossas Parteiras.Mulheres de um valor inestimàvel que sempre passarm despercebidas na nossa sociedade.No entanto nunca tantos deveram tanto e continuam a dever a tão poucas.Como filho do povo que sempre te conheci reconheço te bem atravéz de todas estas tuas estorias da nossa terra S.Vicente de Cabo Verde.Excelente lembrança e queremos mais Zizim.Mantenhas de nôs todos teus leitores assiduos de cà dos USA. Stella

-----------------------------------------------------------------------
Yolanda Dias yoldias@aol.com
Gostei: Muito Concordo: Plenamente
Comentário:
Hoenagem pertinente e até hoje que eu saibe ninguém tinha pensado em exortar estas nossas valorosas Mulheres Parteiras a quem devemos tanto.bem hajas Zizim.Um faterno abraço Yo

-----------------------------------------------------------------------
Yvo Sales yvsales@aol.com
Gostei: Muito Concordo: Plenamente
Comentário:
Excelente e merecida homenagem às nossas Parteiras.Escrito com coração.Parabens Zizim.Um abraço de um dos teus fans que não te conhece pessaolmente mas te adimra.Aquele abraço Yvo

-----------------------------------------------------------------------
Pereira pereirabenvinda@yahoo.fr
Gostei: Sem Opiniao ... Concordo: Sem Opiniao ...
Comentário:
Ma um estoria maravilhoso, q'tcheu carinho e reconheciment e homenagem pa qêch "sgunda mae", pa utiliza mesmo termo, q'na estoria, e tonte importancia ês tinha, homenagem mericid. Tud q'êch lembrança,tud q'êch expresson, q'mute ironia, d'um comico, q'nôs pais ta emprega,e nôs minim ta fka qitim...aoje evidentemente relembra ê um prenda q'bô ta fazê nôs tud...esse estora ta um regalo, ê lê e rêle...um qa ta dzê "obrigada", pa mod um (nôs) crê mas. Um passa um dmingo feliz, foi um raio d'sol na coraçon... Boa continuaçon, um abraço fraternal, Benvas

-----------------------------------------------------------------------
Henrique De Pina Cardoso hpcardoso@mail.telepac.pt
Gostei: Muito Concordo: Plenamente
Comentário:
Zizim muito obrigado. Cá está mais uma estória que vale a pena fixar, lembrar e relembrar os velhos costumes da nossa terra Cabo Verde. Mesmo aqui na 25ª ilha os obstetras também dizem que as Caboverdeanas a parirem não dão tanto trabalho e cuidado como as outras. Mulheres que com menos recursos, saberes empíricos e crer, conseguiram ter-nos ao longo dos séculos até os nossos dias. Sei que o que era feita por analfabetas hoje é feita pelos especialistas com algum treino científico. Obrigado mulheres e mães de Cabo Verde que mantiveram esse país da sua epigénese, à actualidade com vida, alma , educação e língua sempre bem cuidada. Parabéns Zizim por este magnífico texto e ter recordado estas analfabetas que deram ao mundo muitos de nós... Mantenhas desde cá do exílio.

V O L T A R