JÔN BÔI! PÉ D'TCHÛCK? - (ONES 1950/2008)


Homenâja pa nh'amigue e cumpanher d'bôxe João Fortes, mas cunchîde na tchôn d'Soncent pa 'Jôn Bôi', mode sê força... êl morrê dia 1, Deus dâl Cêu e fui interrôde dia 3 d'Janer d'2008. Pa sê amdjêr Chiquinha, sê filha Belita e tude familia nhas sintide pêseme.

Naqél dia plumanhã, log cêde, quâz despôs d'cantâr d'gôle, qônde tude lôja abri, um bôyse, spêrte pa frônta, jâ tàva diazà ta sperà farmàcia d'Nêna abri, p'él bàss comprà q'és cûmprimîdim, moda Viagra daqél têmpe, q'tinha tchegôde d'frêsque na terra.

Cma él, na sé spertêza, sem niguém sabé, tinha levôde era um bilhete de mil scûde, anton Nena, cma qél hora era hora d'abri farmâcia e inda ca tinha trôque, na sé bôa fé, vançâl q'és ramêde.

Qél bôyse, chéi d'talênte dzê Nena, pa sperà q'él tàva ta bà té là n'Antunin Cârre, comprà um kîle d'cârre, pa fazêss trôque, despôs él tàva bem pagàl. Ma fînalmênte, él bà fui isgà mêsme jôgue, mà Antunin.

Êl tmà sé kîle d'cârre, sempre q'aqél nôta d'mil... El dzê Antunim, cma él tàva ta bà té là na farmàcia pagàl Nena, uns cumprimîde, despôs él tàva bem... Qem dzê bzôte, él incontrà, fui bà ta bem, nem fûme, nem mandôde mas d'aqél bôyse té dia d'ahôje.

Hora bà ta passà, Nena somâ na porta d'farmàcia e dà là, sô pa méi d'sinal, él dà Antunim Càrre fàla, él perguntàl: - afinal? Antunim, q'na princîpe ca tinha cûmprindîde! Perguntàl, era o qé?! Nena fazêl sinal… Qél bôyse, ma qél nôta d'mil???!!!

Là, Antunim riâgi… ha… ha.. ha, anton jà nôs é três ahôje, q'j'àl pô calôte! Qé j'àl passà, là na Jôn Bôi também! Anton Nena, t'arri dzél cma qés cumprimidim, dvera dvera era bunzim qé és tinha fazîde ifêite, mute râpte e q'um força da merda... Mode q'aqél tesão, és fui três, q'aqél boyse Fô... q'um plumanhã daqél!!!

Qél pirràça d'fazé gente arri, moda tude stora d'terra, vrà cumprîde e log mûtive d'convêrsa d'aqél dia sem parà, té q'él cumçà t'andà, pa tude qél zona d'plûrim, barbaria, loja, pedra d'plurim, ta fazé tude gente arri... Mode éss xpressar d'Nena d' farmàcia que fui puste log na livre d'gôze, ma pirràça d'Soncent...

Assim, qél pôv, môrte d'rîse ,pa môde spertêza daqél bôyse, rûmà tude là pa Jôn Bôi, pa bàss sabé s'era dvêra?! Anton, és ôtchà Jôn, tude nôcente, là sentôde ta sperà também qél trôque d'nota d'mil scude tchgà, môda qés ôtes… Ma à qê'lé?! Cma calôr tàva rîje qél dia e là naqél zona d'plûrim d'virdûra, sempre tàva soprà um vintim frêsqe.

Tude qél pôv bà juntà là pêrte, ondé q'Jôn Bôi tinha sé tôdje d'venda cârre. Jôn Bôi, zàrôde q'aqél stora e spertêza daqél bôyse, bà ta corrê q'tude qél pov trâz d'él té qél ôte banda d'plûrim, lôde d'Câmbra Municipâl, bà spià s'inda él tàva ôià pa q'bânda q'aqél môçe tinha cambôde.

Ma cma prà là jà ca tinha ninguém, él bem sentà jûnte mà sés amigue, ta tmà frêsque, ta lembrà sé têmpe, qônde él era rapaz nôv chéi d'força. Qé môda él dzês, cma s'era naqél têmpe, cosa ca tàva ta bà fcà qél bôyse sô sim. Qé,él tàva sêi ta spiàl pa tud tchôn d'Soncent té dia q'él incontràl, qé là anton INGANHA TAVA PARI FARÊL…

Qés amigue d'séu, q'jà tàva conchêl bem, qé tude dia q'Deus tinha na crûz, là na él é q'és tàva bà comprà qél bîfe ô qél ôsse pa fazé sôpa, ô dàss qél tchirim na catchûpa. Là, és tàva proveità sempre d'cumçà ta nîmà ambiênte, sô pa ûvi Jôn rancà ta contà alguns d'sés grand vîntûra d'têmpe d'rapaziàda, q'dvêra sô él sabia contà, pa imbàlà sés frâguês.

Jà tude gente tàva conchê qés stora d'John d'côre e saltiôda, mà ca tàva fazé nada, qé és era sempre nimôde, manera q'él tàva contàs e tàva isdà passà têmpe na ligria.

Pov jà sabia, cma primer stora q'tàva b'él sêmpre na lembrança pa contà, d'sé têmpe d'rapaz nôv, fôrte, stîmîde, mà q'mâgoa na coraçôn, era qél bôxe q'él isgàba na Eden-Park mà sé cûmpade Brûne, catraêr d'Câis d'Alfândga, tude's dôs, q'Deus dâs Céu.

Êss stora tàva fazél fcà sempr, mêi bajôfe, nem gôle d'amtûre, ma também méi trîste, môde qél K.O. (Knock Out) q'él tinha pûste sé prôp cûmpade e amigue d'stimaçôn naqél dia.

Fui, na dvêra, um verdader spêtacle! Pôv, dvêra, naqél nôte, intchîba cinêma Eden Park, qé propaganda d'combâte tinha side grande. Qé pa tude banda d'rua tinha qés cartaz q'fôto d'tude qés boxêr, guentador d'time, ma qés dôs boxer principàl, marcôde: Bôxe Começa às Nove!

D'nôte, qés entrâda na Ring, fazê grande sensaçôn: cûmpade Brûne bem ta corré, él entrà por bôche, naqél ûltmê corda d'Ring, siguide d'um tchûver d'pàlma e rizàràda d'mâtà, prop ta nimà ambiênte. Jôn Bôi, pa stîle a pa dà pôv intênder d'sé fôrma, saltà pû'riba daqél corda, màs ôlte d'Ring, mêsm'a cosa… Pâlma e grîte pafrônta sem parà!!!

Fui um sûper mâtche d'bôxe, sô pêna é q'cûmpâde Brûne levà K.O., mà nhas gente, um K.O. d'gâita, log na primêr roûnd. Basta, té és léval pra dêntre, num padiôla, ta dêlirà d'tal manêra, té q'él pô ta grità: - pov, pa colà SanJon… colà SanJon… Tude gente t'ârri, sem tmà fé daqél drâma… rize e màs rize. Cuitôde!

Fui là q'tchéu gênte fcà t'admirà Jôn Bôi, qônde él, num gêste méi spôrtive, méi hûmane, pô sé momênte d'glôria d'Ring d'parte e bà ter d'sé cûmpade Brûne, pa consolàl e isdàl guentà qél chatisse, qé és dôs é q'era cûmpâde e tàva intendé!

Anton, fui là naqél momênte é q'Jôn vrà prôp brôbe, qônde uns gente d'sistênçia cumçà ta gritàl: - ô Jôn, cmanera? Bo ganhà e tchâu!!! Jôn chéi d'ràiba, dàs log sés rêspôsta: - mi mà cûmpâde Brûne era adversâr sô là na Ring! Ma li fôra, él é nha cûmpâde e nh'âmig d'infância… Ca bzôte mêté d'favôr!

Um môçe, na mêi daqél pôv, pa gôze, dzé Jôn cma cûmpâde Brûne tinha levôde qél K.O., assim mûte râpte, fui mas pa môde qél tchêr d'vâsêlina, trançôde d'aqél cinq ston d'pûrfûme d'caniquinha, dà là d'drôgaria d'DjanDjan, q'él Jôn, tinha lôbêdôde na sé cabêl, pa dogàss Brûne d'aqél tchêr antes d'cômbate.

Jôn Bôi, bom môçe, moda él era, naqél momênt ca dà rêsposta. So él dà q'cabeça, fazé um cara d'rize e cuntinuà ta cuidà d'sé cûmpâde Brûne. Qés vêsita na tôdje d'cârre d'Jôn Bôi era tão sabe q'là ca tàva cabà gente pa bàss spâràjà vida!

Era um lugar, quàz sagrôde, môda Bârbaria, qé là também tàva sâbide d'tude stora daqél dia a dia d'nôs Soncent, na méi daqél barûlhe d'cutêl, mà fâca, ta qébrà ôsse, cortà càrre, gente na bîcha ta grità, ta spêrà sés vêz. Tud és, smême assim, tàva séi dà là sempre contênte bem sirvîde e cabiçinha chéi daqés partida d'Jôn Bôi.

Pov tàva gostà tônte daqél ambiênte q'és ca tàva trà ideia daqél Tôdje d'nos amigue Jôn. Té q'um dia daqés chéi d'vênte, dôs cmâde, por nôme d'Bitinha ma Gusta Falcão, tàva ta bem d'plûrim d'pêche, djûnte, siguêrôde ta falà. Qél vênte, sempre ta spêndés sâia té pônte, d'tchà gente fcà ta dûvnhà… Qé tude és era bôa p'afronta!

Pa câmin, na méi d'sés convêrsa e priocupâçôn d'amdjêr, dona d'casa, pa pôss sés fîdje qél panêla na lûme… Um d'és, vrà pa qel ôte, él pergûntàl: - ô cmâde, bocê dzém d'favôr qzé q'bocê tita bà fazé cmida éss dia d'ahôje?

Cmâde, na sé descôntra, vrà rêspondé: - ahôje, um comprà uns banâninha verd, uns madiûquinha, uns batatinha inglêsa, uns batatinha dôce, màs uns virdûra q'uns câvàla, pà'm bà fazé um côlde d'pêche, prôp valênte, sem tchà d'sqçê qél maliguitinha d'pârdal q'um tem na cêfre, là naqél bôcal diâzà, là na casa… Vai ser uma blêza!!!

Qél ôte cmâde, um gzinha, sberbôde, d'tônte cmé pêche, vrà dzé: - ôbêque! Côlde d'pèche? Mi, tud éch dia li çim, là na casa, no tem cmîde pêche d'tude manêra: assôde, frîte, czîde, grêlhôde, té pa ptà, pa ôie… Basta mi, jâm ta fôrte déss môia d'càvàla, té càvàla jà tita dâm na têsta!


Là cmâde log rîagi e rêspondêl: - d'ismôla nha cmâde, ca bôcé falà sbêrba, qé grâça a éch cavalinha frîte, ma nôs bolâcha trîgue sizudinha q'tchéu cristôn tita safà na nôs terra!

E o q'bôcé ca sabé é q'câvàla é um bom pêche, chéi d'vitâmina!
Smême assim, cmâde côntinuà ta bà ta falà cosa mariôde, e él bà ta dzê: - mi d'tude manêra, hôje câvàla nem flâça! Inda, um ta tude ta pensà qzé q'um tita bà fazé p'almôçe éss dia d'ahôje?!

Drâpênte, bem cmâde Bitinha, un idêia na cabêça, él vrà pa sé cmâde Gusta Falcão q'um descôntra d'gâita, él perguntàl: - ô cmâde, bôcé ôiàme, s'JÔN BÔI tem PÊ d'TCHUK? Cmâde Gusta, pirraçenta, buzàda môda él era, otchà qél pergunta, prop sâbim e tão strônhe, qél pô log t'ârri, quâz ta qêi na tchôn, jà ta pensà naqél resposta q'él tàva ta bà dà sé cmâde Bitinha….

Anton, pa sigurà sé resposta, cmâde Gusta Falcão perguntà cmâde Bitinha: - môde qem, bôcé tita perguntâme um cosa déss? Agora s'JÔN BÔI tem PÊ d'TCHUK? MI TÊ HÔJE UM Q'ÔIÂL SKÔLçE!

Qônde és tmà fé d'sés pergunta/resposta, és spià pa cumpânher, és pô t'ârri… arri… arri… és arri tônte… Té q'uns gente q'tàva ta passà pra là sem sabê qzé q'tinha passôde e q'nem ca sabia qzé q'tàva ta passà, cûmça ta pensà cma qés dôs cmâde tàva ta vrà juîze tônte d'arri…

Zizim Figuera (José Figueira jùnior)Comentários dos leitores
Pedro Fortes piduka.fortes@aol.com

Comentário:
Prezado Amigo e Compatriota Zizim Ficamos muito triste cà na nossa comunidade com a morte do nosso amigo comum Jon Boi! A homenagem aqui prestada està à altura do homem que bem conhecemos como personagem Mindelense. Homem de força mais de uma gentileza sem igual. Muito obrigado Zizim! A familia enlutada os nosso sentidos pesames e q'Deus dà Jon Céu e sconçe na sé Alma. Aquele abraço Pedro Fortes

Ines Gonçalves InesG@hotmail.com

Comentário:
N' ka sta fazi komentarius oltre kel ki és stòria ta konta. N' cre envez dizeja um diskansu interno pa Djon Boi e pesamos a aos familiaris. Zim abraçu pa ès contu di amizadi pa ès homi ki dicerteza dexa algo ki fazi ki um amigu lembra del...Margarida Mascarenhas magui.salomao@netcabo.pt

Comentário:
Oi Irmão A melhor homenagem que podemos prestar a alguém é não votà-lo ao esquecimento ! Nesta feira colorida de sons e humanidade, de diàlogos e animação quotidiana é que"Inganha Pari Farêl"e o resto é conversa com perfume de "plurim d'pêche" e "loja d'carre" e cabelo"lubdôde"de brilhantina de Djandjan enquanto se mastiga"bolacha sizude". O que tu não me explicaste muito bem foi este anacronismo da visita do Viagra naquela Farmàcia. Mas o Tempo para ti não existe... Repouse em paz o Jôn Bôi e te conserve o carisma enquanto durar a tua eternidade. Mantenhas MAG


Larry de Pina LPINA1@tampabay.rr.com

Comentário:
Caro Zizim A estoria està magnifica como sempre e num bom Criol d'Soncent. Também achamos excelente a tua ideia de relançà-la em homenagem ao nosso grande amigo Jôn Bôi que a sua Alma repouse em Paz. A familia enlutada os mais sinceros pêsames da nossa comunidade caboverdiana de Florida (Tampabay)USA. LiliFrankli S.Rodrigues fraklin@rodrigues.com.ar

Comentário:
Saludos de Argentina Zizim A nossa comunidade sentiu imenso a morte do nosso Boxer Jon Bôi,amigo de todos. Fizemos um minuto de silencio na Associção aprovada e respeitada por todos. Depois procedemos à leitura da estoria que està excelente e là vai servindo para ajudar os nossos jovens a por em dia a sua Lingua Criola. Muito te agradecemos e continua exortando essas nossas identidades populares Mindelenses Pois bem merecem e terão sempre o seu lugar na nossa Sociedade. A familia toda as nossas sinceras condolencias. Abraços de todos nos. Franklin


Antoninho Duprés antoninho@dupres.com.ar

Comentário:
Oi Zizim Figueira Como sempre magnifica a tua estoria. Conheci pessoalmente o Jon Bôi excelente rapaz e amigo quando fui policia naquela terra SABI de Soncent Cabo Verde. Uma tristeza me inundou o peito e resolvi conjuntamente com todos na nossa Associação de La Plata Argentina fazer um minuto de silencio. Obrigado Zizim pois como bom Cabo-Verdiano que sempre foste e és apreciamos imenso tal Homenagem ao nosso amigo Boxer Jon Boi. Sentidos pesames à familia enlutada. Abraços Antonin d'Nhanha


Pereira pereirabenvinda@yahoo.fr

Comentário:
Oi irmon, antes mais BOAS ENTRADAS, SAUDE, PAZ, HARMONIA, pa tud gente. Tambê, nhas pêseme pa familia d'Sr.joão Fortes,(um conchêl so d'nome). Mas um vez Zizim, bô fazê nôs relembra quês estoria d'nôs terra, q'nô ta passa uns momentos delicioso, d'vizualiza tud squês personagen e ta ba ta passia naquês rua d'soncente. Continuçon d'BOM ANO NOVO... Grande abraço fraternal, Benvas

V o l t a r