SALA D'BÒI D'MINDELO E FRALDA

Dspos d'un semana dur d'trabòi, seja n'admistraçon, na stiva, na pesca o otes sector d'vida d'nos terra. Era normal q'tudo qél pov, moda quàz tud gent na mund, tàva sinti qél nescidad d'spàràjà cé corp na fim d'smana. Assim, tud sobd, màlta d'un certa idad tàva saì ta spià dondé incostà pa passà qél noitada. Es tàva pagà cés 30 o 50 scudo nalguns sala famoz o 20, 15, 10 o 5 scudo naqés otes sala.

Fora à part, qés bòi d'mizade na terràçe o na quintal d'malta jovem tinha também qés sala d'fama popular ondé musca tàva roncà té d'madrugàda, moda là na Djaco, Ijzé d'Canda, Jon Tulentino, là na Tirizinha tràz d'comp jog, q'dspos pov vrà ta tchmà Miradouro.

Sem ca tchà pa tràz, qés super bòi popular d'Eden-Park, q'tàva contçé naqés quadra bem precis, moda pa Carnaval o qés bòi d'temp d'Mota Carmo là na Verbena pa 5 scudo antràda (ondé q'hoj é Hotel Porto Grande).

Tud éch festa tinha cés organiçon fét pa Girold ingrachador, Antonha Paula, pa qél sala popular d'Ijzé d'Canda. Djaco era mas bòi d'grup, moda Junior, Juvenil, Flor Azul, Dodido e ots.

Agora bòi là la Jon Tulentino era também popular mà tinham mut rigor, qé era bòi organizòd pa Alfredo Rosàrio, antig secretàr d'admistrador. Pliça na porta d'ruspeit éra Lela Madera.

Fui té trod un cantiga naqél temp q'tàva ravelà tud qél rigor : - dançà na Jon Tlintin é so qem tem dnher na lusbera qem catém dnher, ta bà pa rua d'qualquer manera… Tud iss paqé tà tinha sempre tchéu malta rusga, q'tàva cré dançà d'graça na tud e qualquer bòi. Assim, là era prop diferent.

Naqél temp, inda catinha bòi d'pick-up e era un grand prazer uvi qés grand musc d'nos terra tocà naqés bòi, q'na fim tàva cabà sempr pa serenàta d'bà levà dama na casa.

Qem càtava gostà d'uvi qél orqesta ,q'Muza(pai d'Luiz Morais) o Alfredo(Ti Fefa) na clarinete, cumpanhod pa Muchim d'Mont o Muchim Querena naqél rabèca, mà qés ots figurant moda Léla d'Nha Mari D'Jona, Marcél d'canalim, na cavaquin, Bécona o Franck d'Fina na pander.

Maior part déch figurant tàva pertencé un géraçon d'malta saìd daqél primer Banda Municipal q'paràba d'tocà (ones 50) d'temp d'Nho Cob d'Shell, Nho Pedro mà Nho Anton d'Santa. Dspos, anton é q'bem parcé qél màlta d'nov geraçon, moda Luiz Morais, Morgadim (Voz d'Cab Verd), Duca d'Nho Pitra, Palim, Alfred d'Captania, Vicent d'Cabrita e màs e màs ots. Tud éch li, d'scola d'musca d'Banda Municipal d'temp d'Senhor Réis.

Moda d'cstum, bòi tàva cumçà pa nove hora. Là bo tàva oià,tud qés rapaz e mninhas bem ranjod, cabél bem pintiod, caqél vaselina d'Djandjan, ptod aqél 5 ston d'purfume d'caniquinha,qél tàva vendé trançod.

Qél ruma d'gent na porta d'sala bòi ta antrà e ots ta sperà manera, d'un antràda d'gràça qé, nñera tud q'tàva tem qél truqim pa antrà. Rancar d'bòi éra sempr qél muviment d'cumpanher mà cumpanhra ta spià cé cumpanha paqél note.

Musca rancòd, cum dàta d'gent ta dà volta na salão, calçod mà pé dscolç, tud trocolod naqél ritm infernal divers d'coladera, samba, tud spéç musca q'tivésse na moda e clàr, pa terminà qél note quent, catàva faltà qél murninha pa qél dom poba cé dama na peito.

Là na sala tinha qél bar,q'tud spéç d'bibida, mà tàva sirvid mut poq bibida fort, na princip d'boi, o anton tàva vindid él q'jitim,pa mod dono d'sala ca ser multod. Ambient era cem por cent horizontal na sala d'bòi, là catinha bronq nem prét prop d'gent d'Sãocent.

Sobretud naqél temp gent bronq era qem tivesse dnher qé cor d'pêle catinha e nunca tive importancia pa nos pov Mindlense. Tud gent é meme chose. Clàr q'd'vez inquant, tà tinha un o ot storinha o guirrinha na sala, mod piquena, mà cosa catinha temp d'incendià, qé o és tàva fchà porta pa ività boi d'càbà e tambem pliça bem.

Qem tàva dentr catàva saì, qém tàva for catàva antrà, tinha qés fortalhàç q'tàva fazé d'pliça na sala d'bòi, és tàva parti guerra, o pistão Muza o Ti Fefa tàva po surdina e tud cosa tàva antrà na lugar.

Madrugada na fin d'bòi, na son daqél super murninha, tàva sirvid qél canja q'malaguèta pa trà spéç e pudéss sigui o que tàva contçé quàz sempr qél serenàta, o anton cada un q'tivéss cé sort tàva bà cumpanhà cé tchutcha pa casa.

Assim era qés bòi d'nos Mindelo e Fralda, d'un vez dboche daqél musca d'viola e bic, cumpanhod paqél célebr TCHA JAZZD... 'NOS NUNCA SQçID TI GOI CARACA.


Zizim Figuera (José Figueira, jùnior)

V O L T A R