JON POP SEQ (STORIA II) JULGAMENT, ONES 40/60


Qél dia là, anton fui pior, qé bo tàva t'uvil falà tão olt q'quàz tud Praia d'Bote tà té t'uvil. Tud gent q'tàva ta tchegà d'pert d'Jon tàva fcà mort d'riso… qé, cé bote q'era pintod d'cinzent q'linha d'àga incarnod, moda era ubrigod tàva tud CAIOD d'BRONQ… Jon, furioso, cacria sabé! El tàva ta dzé tud gent cma qél làcim nñera cé bote!

Fàca, qél amig d'tud gent e hom cunchid d'nos rua, era un daqés figura, prop d'Mindelo, sempre q'un ar sério mà na fund un grand buzod, pirraçent, mà sem maldade. Imprégod e Chef d'bote d'Suciàdad Lopes & Madera (Shipchandler), ondé qél tinha cé casinha instalod là naqél grand quintàl, sabia fazé tud cosa util d'éss mund.

D'matador d'boi, capòde, tchuck, pa vendé na bord d'vapor, qond vapor tàva pdi, também él tàva comprendé d'carpintàja, pintura e caìà casa d'gent, qond és tinha fàlta. Assim, él tàva levà cé vida, sempr cpòd ta fazé cés fjon d'cabra (trabòi xtra) e safà rascàda a quàz tud qél pov d'zona d'Praia d'Bote.

Ora q'vapor tàva scassià na Baìa, e qél catàva tem nada q'fazé, él tàva sprajà cé corp naqél viola d'dez corda, q'so él mà Sqéti, cé subrim, sabia tocà. Qél smana là era smana d'dsconç, qé tinha passod dos Màla Réal p'Argentina mà Brazil sem contà ots vapor q'tinha passod e aqés q'tàva fundeod na Baia d'Port-Grand ta sperà carvon.

Plumanhanzinha cidim, cma Sol tàva ta bà ser quent qél dia là, él ma Antonha Tota, cé cumpanhera, po t'abri qés folha d'taboq bind d'Sintanton, ta secà pàs podia dspos, bà rolà cés TCHOP (taboq rolod ta parcé q'charut) e trà qél fmàça na sombra daqél quintal d'Suciàdad.

Era un dia daqés sem mut storia, d'mar calm moda azéte, prop d'nos terra, q'un dàta mnin, jà dentr d'àga log cidim ta fazé un barulhàda d'matà, porq qél dia là, calor era grand, e assim era manera dés xprimi tud cés ligria.

Qés rapaziàda mà grand, és tàva era ta isgà batalha naval na praia ondé q'Làu d'Briza mà cumpad Djip tinha féte dos bnit vapor d'guerra n'areia, por nom d'Vanguard (inglés) e Bismarque (alemão). Jog era rufnàda pedra d'un comp na ote, té po vapor d'cumpanher na fund…

Un bocod dspos, qél Sino tocà na Cumpainha Nacional ta indicà vapor d'Nort, q'tud qél pov ta spià pa Djéu, ta spéràl somà. Anton, parcé qél Blue-Star, vapor inglés carrégod d'passager q'ninguém tàva ta sperà, ta bà p'éss Sul aboche chéi turista.

Qél muviment d'cstum cumçà log na zona, fui bà tchmod tud pssoal négociant na cés casa, saìda d'rém, ptàda d'bote na mar, qél currida pa méi d'Baia, bo tàva dzé régata. Na méi d'tud aqél confuson, tive so un négociant q'ca pude ptà cé bote na mar, qé él mà cés marinher ca otchàl, e portant qél BOTE tàva là! Ess négociant era nos JON POP SEQ!

Jà bsot pensà? Cmanera q'JON fcà? Qé él, na cé cabeça, pensà log cma és tinha él robod. Sobretud, q'era un bote nov q'Alxandrino Carvalho tinha él dod, catinha mut temp, pàl pagàss d'poq… El mà cés marinher na Praia d'Bote, dsuriantod ta spià…spià…spià…tornà spià, sem ninhum résultod d'nada!!! Spià…tornà spià… nada !!! Na fim, un d'cés marinher tchmod Monfchòd Rum, bem tchmàl ta corré, e dzél cma jàl tinha incontrod qél bote mà so é q'tinha un prublèma. Jon dzél: mà colé prublema?!

Anton, fui moda un xpluson d'vulcão, qé nos Pop Séq jà q'aqés raiba, q'no tàva cstumod uvil pegà ta falà olt mod'cé surdez, qond gent o mnin tàva subiàl. Qél dia là, anton fui pior, qé bo tàva t'uvil falà tão olt q'quàz tud Praia d'Bote tà té t'uvil. Tud gent q'tàva ta tchegà d'pert d'Jon tàva fcà mort d'riso… qé, cé bote q'era pintod d'cinzent q'linha d'àga incarnod, moda era ubrigod tàva tud CAIOD d'BRONQ…

Jon, furioso, cacria sabé! El tàva ta dzé tud gent cma qél làcim nñera cé bote! Anton, Monfchòd Rum, q'sabia lé un gzinha trazél, pégod na mon, diant d'un dàta d'gent e fazél comprendé pa matricla q'tàva scrit na bote e q'era ubrigod, cma qél làçim era cé bote!!! Dspos, Jon bem convencé porq'él méz, raspà un gzinha daqél tinta naqés dos lod d'proa e assim él oià parcé numbr d'cé bote.

El rancà log, pa Captania bà quéxà e pa azar daqél MALTA q'tinha él féte qél goze, é q'era un novo Patramor, q'tinha tchgod naqés dia là na Sãocent, ta bem d'Portugal e q'inda catàva conché qél spirt d'humor Mindlense, assim él tmà qél quécha d'Pop Séq prop a sério. D'Captania, quexa bà pa staçon d'pliça e qéi na mon d'un Chef Pliça, q'nñera também mut boa rolha naqél temp, por nome d'Curado e assim cumçà un data gent ta ser preso mod'suspéita pa ser uvid na staçon, mà ninguém ca dnuncià ninguém…un verdader parodia qé na spàç d'3 dia tinha jà màs d'29 pssoa dstinod pa Tribunal.

Juiz, também d'temp colonial, indione, màu dmund, q'tàva pra là ta dstribui carton incarnod, d' 3 dia d'cadeia pa qem tàva falà mntira, e 3 one d'cadeia pa caso d'virgindad d'mnininhas. Basta Pov d'Sãocent, cascàl nom d'Tchàtchàtchà. D'mode q'ambient tàva prop màu !

Tud aqil era un grand complot d'malta tud amig d'Jon Pop Séq, e Deus sabé q'és era tchéu q'tàva chatial mà tàva protegél e bem. Un podé té dzé bzot q'Jon fui protigid té dia qél morré pa cé malta. Cma cosa tàva ta vrà féi, Alxandrino Carvalho mandà Fàca, log bà pintà Jon cé bote q'cés cor qél tinha d'antes, pa oià se cosa tàva calmà.

Mà qem dzé bzot, Pop Séq q'tàva scunfiod, bà dzé log cma era Fàca…e tmàra él subess cma nos artista pintor e hom capaz d'fazé tud cosa…é q'tinha féte, qél diabrura, pagod pa tud qél malta d'Jon Fliner, Alxandrin Carvalho, Bar Micà, Bar Belmar, não sem sqçé Nho Lela d'Tilvina e tud qél pov d'Ponta d'Praia, storia d'arri qé aqil tàva animà ambient noturn na tud qés bar d'zona.

No entant, bote de Jon fui pintadim d'nov e bnitim, mà él cosa jà tàva na Tribunal e no duro e él tàva ta sinti IMPORTANT. Anton,qond él tàva po cés moq, él tàva rogà,qél grand pràga na cé xprsson portugués d'falà: - Aqél que me fez tal maldadi ficarà com a lingua fora da boca e o cù à pedra quente no fundo do Inferno, sem ter là un cantinho…para poder discansariii …

Malta, superstioso moda és era, tàva po tud ta sconjurà caqél Onj da Guarda dzid baxim. Anton, tchgà dia d'Tribunal, so q'réu catinha, so tinha 29 tistmunha abonatoria, mà Juiz, q'tud cé paciencia, passà uns dia ta uvi qél pov. Quàz tud pov d'Sãocent tàva bà pa audiença, un verdader parodia qé era tont rizàrada, q'juiz tchéu vez mandà evacuà sala!!! Malta d'Licéu, q'tàva intressà pa julgament na Tribunal na épca, tinha q'levà gravàta pa antràba na Tribunal. Assim, uns tàva séi e passà cumpanher qél gravatinha, jà dod nò, pà podia sisti audiença.

Storia corré tud Ilhas e Jon Pop Séq vrà un celibridad na terra. Justiça podia ter bod màs longe mà cma Tchàtchàtchà bà d'féria e d'vez pa Portugal, qem q'fcà d'Juiz substitut fui Sr.Doutor Serra, fidj d'terra. Anton, tud qél pssoal suspeit e tistmunha abonatoria fui intimod un dia dàtàrd na Tribunal là tràz d'Maderàl. Dr. Serra passàz un raspanét valent e fazés comprendé cma Tribunal nñéra lugar d'brincadera e q'él é màs sagrod do q'a propria Igreja. El dzés também cma sorte qés tive é q'ninguém fui réu, porqé cative prova, assim catinha incriminçon.

Assim,qél caso d'Bote Caiode d'Bronq d'nos Jon Pop Séq fui bafod pa ligria daqél màlta q'passà un màu bocod e chéi d'med, pamod qél brincadera d'màu gost. Mà ca impdi, qél dia d'note, qél COQ tchuvé là na Bia d'Bar e Bar Micà, na méi d'rizàràdas e dscusr d'Jon Pop Séq, qé tud és era culpod, mà Jon, jà cé boca, càtàva là qé él q'cé bon coq na butch, rancà log q'cé RAP… Long John Side…e vida cuntinuà naqél sabura prop d'note d'Mindelo, na spera d'un ote véz…

Zizim Figuera (José Figueira,junior)


V o l t a r