UN TAVA GOSTA D'SER DAMATINHA - (ONES 40/50)

I SAY: PLAY BALL WHAT'S THAT EMPIRE? WELL OUT! NOT OUT ! Era assim q'fcàba gràvod, na nos cabeça d'mnin, pa lembrança e pa tud temp, qés grit d'jog d'CRICKET na Tchãn Licrim, também cunchid pa Tchãn d'Cricket na Sãocent, ondé q'Còb Chef, naqél épca, era un home d'ruspéit, por nom d'Nho PédrJon !

El mà cé pssoal, ta tinha qél Comp bem cuidod, q'cé tchon cmentòd e càiòd d'bronq, q'aqél tapét icarnòd, bem sticòd e q'tud qés otes armaçon prop daqél jog d'inglés, mut préciod pa nos pov e bem izgòd pa nos Campion qé Cab Verd, na épca e sem ixagerà, jà tive un daqés amjor Team d'Cricket d'Mund.

Qél Tribuna era un casinha bronq simples q'tàva parcé moda cél fosse càiòd naturalment, d'bromédj, pamod qél terra, daqél ventania q'càtàva às vez, tchà gent sem podé abri òi… prop d'Tchã d'Licrim. Tinha cadera spaiòd pa tud banda pa tud gent sentà e na lod direita d'sistencia, tinha qél quadr (score) q'cés numbr, bronq e prêt, prop pa marcà pont.

Dentr d'casinha tinha lugar pa izgadors, d'cada team iquipà, cada un, d'cé banda e na fund, também tinha qél lugar, d'TEA TIME, pa ligria d'mninàda, ondé q'aqés criàda d'inglés, tud criola, tàva preparà, qél chà q'bole, pa INTERVAL d'jog. Assim, cma és era cunchid d'pov e bondosa, tud mnin, tàva tmà cés part, d'aqél chà q'bole, prop sabim.

Squàdra d'naviu d'guérra inglés, na Baìa d'Mindelo, era log um abol, na tchon Sãocent. Tchéu marinher na terra, bar ta vendé, muviment pa tud banda, às vez inquant, qés gàj d'Navy fùsq, tàva ranjà uns guirrinha entr és. Cés quebràba o q'fosse, cés Marinha d'Guérra tàva pagà tud sem gaguejà…

No entant, na méi d'tud éch muviment, tà tinha qés comptiçon dsportiva, rinhid, pa spont d'inglés, q'nunca pensà do q'nos era capaz. Assim, tud iss, fcà na Storia pa Iternidad d'Sãocent e cé Pov d'Atlètas. Comandants d'Squàdra, sempr qés passàba na Sãocent, tàva pdi jog, não so pa cés marinher stràba perna, dspops d'tont dia na mar, cma jàs sabia, por uvi dzé, q'naqél Tirrinha d'Deus, tinha Gent q'pudia rivalizàba mà és na tud Dsport !!!

Na Sãocent, na épca, tàva praticòd q'seriedad, orgùlh e força: Football, Cricket, Rugby (tchmòd na nos terra, jog d'carnirim), tenis, golf, régata, etc…etc. Rivalidad era grand na tud Dsport.

Mà, él fui sempr màs fort na Jog d'Cricket, dspos Football, o q'aqél POV d'nossa, (mnin q'gent grand) tàva cumpanhà, q'un grand paixão, qé naqél temp tud iss tàva fazé pàrt d'nos auto iducaçon!

Nos tud tàva admirà e gostàba d'ser Damatinha, Nho Fula, Nho Pedr Teodora, Ti Tchùch d'Noba, Batchinha d'Nho Anton Bàtcha, Adolf Djuff e màs e màs ots, pa mod cés exempl e comportament, d'Campion, na jog, tàva marcà nos tud!!!

Cont'vai atràz, moda ta dzid na terra: na méi daqél Squadra Inglés, tinha un vapor d'guérra (destroyer), tchmòd SPAROW q'tinha pa informaçon, bind d'bord, pa terra, un Super Team d'Cricket, q'un fama d'gaita. Pa uvi dzé, és tinha ganhod tud jog na West India (Caraiba Inglés), d'manera qés tchgà q'cés mania d'inglés, pensond cma és tàva ta bà dà mnin D'Sãocent bébèba…

Dez hora d'plumnhà, tud qél pov Verdiano, q'Stranger, trocolòd, ta bài pa Tchã d'Cricket, a pé, d'boch daqél SOL quent d'matà, qé dia tàva prop bnit, pa qél Jog important. Stérod d'jog, bem linhod, ta brilhà, q'cé tapéte incarnod sticks, bills, quàdr d'pont, Tribuna, q'cés cadera, jà chéi d'gent e qél muviment d'pov mà izgador, ta bài ta bem.

Na méi daqél trupida, qés amjer, mãe d'nos tud, criàda d'cà d'inglés, marròd cés linçim bronq, q'aqél loç spécial, dòd purriba d'cabèça, ca podia fcà pa tràz, qé pa nos mnin. Es é q'era màs important, paqé és q'tàva longà nos qés bole q'chà, na hora daqél TEA TIME (intervàl d'jog).

Sorte fui ptòd e inglés é q'séi primer na tàq e nos, moda léi d'Cricket tàva mandà, no séi na lorg. Dvera dvera, naqél primer quart d'hora, qés inglés rancà q'un força dà gàita e és era prop bon, homs d'cés tacàda.

Mà o q'és ca sabia é q'no tinha nos arma secrèta na bolà: Damatinha, Batchinha d'Nho Anton Bàtcha, Adolf Djuff, Ti Tchùtch, Eduard d'Fula, q'cés boladura d'iféit, prop d'grands bolador, q'és éra! So és, po qél team d'inglés preocupod, té fazés perdé e antrà pà casa!

Anton, tchgà véz d'Team d'Cricket d'Sãocent, pegà na tàq! Mà prublèma é q'aqél Team d'Inglés, d'vapor d'guérra (Sparow) jà tàva q'un vantàja d'pont mut grand na quàdr, a tàl pont q'cés Comandant q'aqél rrogancia, prop d'inglés, dzé pa tud gent uvi: - well done ! But you will never reach the score !!! It's just a Cricket lesson.

Là, Doutor Aurélio Gonçalves (Nho Roque) nos inteléctual, professor, filosof e Hom d'Letra, stimode e té dat d'hoj lembrod, d'nos tud ! Squà caladim, él bà spià qés moç, porq'él tàva conché bem nos Team d'Cricket, él falàs assim, pa dàs màs coràja : - Un tàva là dentr e jàm bem dàlà prop chatiòd q'bjofaria daqél Comandant d'vapor d'guérra ! S'bzot tàva uvi qzé qél dzé ?!

Qés moç tud alvoroçod, perguntà Nho Roque: - qzé q'él dzé, qzé q'él dzé ??? El dzé, cma bocés nunca ta cunsigui tchgà na (score) pa pont, q'jàs fazé ! Qé pa és fui apenas un liçon d'Cricket.

Nho Roque, q'cé modestia d'cstum, repti pa qés moç qés pàlàvra daqél Comandant moda él tinha dzid e él fazés comprendé cma él so tàva ta transmiti qés palavra pàs fcàba ta sabé e pa dàs coràja !

Qé na fund él sabia cma tud és tàva comprendé e sabia falà ingles !!!
Nho Roque, pa complétà cé vsita, pdi qés izgador d'nossa pa mostràba qés inglés, cma no tinha Team, q'sabia izgà Cricket e q'no Catàva Mjà Na Nham…

Uns minut dspos, séi na tàq tud qés bon d'nossa : Pedro Silva, Adolf Djuff, Cacone, Ti Tchutch d'Noba, Jonas Wahnon, Joaquim Silva (Quim Chavinha) Tita, Anacleto Evora, Eduardo e Antero d'Fula, fidjs d'Nho Fula, considròd amjor wicket-keeper, d'tud temp d'nos terra.

Nho Fula, também fcà na Storia d'Cricket d'Sãocent Cab Verd, sobretud na temp d'Salina, ondé q'hoj india é Pràça Stréla, mod cés tàcàda q'era so bombréy olt = 6 pont, o bombréy rastera = 3 pont (bombréy = boundary…limite na ingles).

Qond tà tinha jog na Salina, tud amjer d'Cràca q'tàva morà là pert tàva antrà cés fagon q'panela e tud pa dentr d'casa. Qé un véz Nho Fula dà un bombréy olt qéi dentr d'un panela d'catchupa…

Também tinha Djidjé Pafinha, Lùlù Barbinha e màs e màs otes. Tud és, tàva ta dà cés best, mà score d'inglés, inda no tàva longe d'tchgà na él. TRISTEZA d'tud UN POV, nun SILENCIO, nem cà d'mort !

Tud és moç séi, perdid pa ingles, quàz tud uns tràz d'ots… Anton, Nho Tomàz Djidjula, q'tàva conché bem cé Team, catàva dsanimod e él dzé Pov, também pa ca dzanimà, qé no tinha inda nos arma secreta gordòd, ta guentà time, q'era Damatinha (João Damata Costa) e Nho Pedr Teodora (Pedro Spencer)!!!

Bola ta rolà na stéròd d'tud manera, q'iféit, sem iféit, tàcàda e màs tàcàda, ta séi na lorg. Qés bon bolador inglés tchgà panhà, tchéu d'nos izgador, bills drriba d'stick, cosa màs dicil q'podé contçé un izgador na Cricket. Un verdader afronta pa margura d'nos tud.

Mà, qél HORA H d'nossa tchgà ! Dboch d'un dàta d'pàlma e màs palma, q'tud un Pov, gordòd sperança naqés dos amjor Hom. Antrà na stérod, d'Comp d'Cricket, d'Tchã d'Licrim, pa afronta d'inglés, naqél dia dàtard, qés dos amjor izgador d'nossa: DAMATINHA E NHO PEDR TEODORA .

Es dos e so és dos, levantà càra d'tud qél Pov ! Dos verdader artista. Es consegui tchgà e passà qél score, d'pont d'inglés, a pont q'té inglés, spantòd, argui nun gést, fairplay, ta tocàs palma…

Damatinha qél dia, fazé milagr, él mà Nho Pedro Teodora e honrà màs un vez nos terra mà nos gent. Pov d'Mindelo, moda él é, ca sperà pa màs, rabatàz ,pòs na ombr e rodeàz pa quàz tud rua d'Cidade d'Mindelo, na Sãocent, moda uns Héroi, qés fui…

Anton, Nho Roque (Dr.Aurélio Gonçalves) durant tchéu temp tàva contà, quàz tud geraçon d'màlta q'pàssàba na cé aula d'Historia na Liceu Gil Eanes, nun ton chéi emução, éss grand tard d'Cricket e o q'Pedr Teodora mà Damatinha tinha féte pa lvantà Sãocent càra.

A tal pont, q'él Nho Roque, naqél note là, detòd na cé cama sem podé durmi e ta pensà, naqél jog, vrà e dzé pa dentr d'él méz, cma naqél dia là, cé maior dséj na Mund era ser D A M A T I N H A…

Zizim Figuera (José Figueira, jùnior)


V o l t a r