TCHESE'S FERIA NA SANNINCLAU (ÔNES 58/60)

Dêsde q'um intendêba nha nôme, nha mãe Maria Eugênia Monteiro, vulgo (Bia Figueira d'casamênte) sempre falôme d'SanNinclàu, terra d'sé mãe e nha vûzinha Eugénia Maria Monteiro, natural d'Cachaço.

Assim, na têmpe d'crîse, na Ilha, Nha Julia Martina (Zia), nha tia avô, amdjêr d'Nho Tino, é q'trazêba e criâba nha mãe na Soncent, rua d'Antône Nola. Familia, nô tinha e nô tchàba na SanNinclàu, dali qél curiusidade d'sempre d'um dia cré bà conché nhas gente.

Opurtunidade bem parcé, despôs q'no fazêba quint'ône, qé nha mãe, pa prisênte, pagôme um passàja pa SanNinclàu, na Ildut, q'dnhêr d'venda, d'sés sûcrinha famôze q'tàva fazé ligria d'mnine d'scola ma gente grande, d'nôs rua, travessa d'Praia d'Bôte.

Casa pa gazôie, là na terra jà nô tinha, pa cunvîte d'familia ma amigûes, qé calhà q'nôs era tchéu, ta bài pa SanNinclàu qél ône là, pa qés féria làçim, q'fcà na stora. Assim, naqél sexta-fera, d'mês jûlhe, pa 18 hora, uli nôs tûde imbarcôde na bôrde d'naviu d'vêla Ildut, q'nôs malitinha, mâla, mas cosa e bâcia d'câma, pa qem q'tàva injôà.

Cumpanher d'scola, imbarqôde qél dia, p'aqél viàja, nôs era tchéu! Tinha nôs amigûe, Pio, butzôde pa màlta (d'Ti Tchûck Mateûze ô Itêrno Studante), sempre active ta comandà màlta, Chico Ajuda, Zeca Cortêz, Djibla, Guinôlde ma Djûnga d'Bissis, Pascoal, q'tinha side melhor aluno d'Liceu, naqél têmpe, mà sé rmon João, Toi ma Abilio Alves, John Di Deus, ma sé rmã Yolandinha, Lica Salomão (q'Deus dâl céu) ma sé rmãzinha Jacqueline, Djô Culâna, mi e mâs ôtes… Ildut tàva, prop chéi d'màlta e bem carregôde.

Nh'Antône Pê d'Cânja, grande Capton d'Ilhas e Costas, mandà pô mutôr auxiliar d'Ildut, ta trabaià, spendé fêr, içà sô vêla d'prôa pa manobra d'saìda d'Porto Grande e cma aràja d'vênte, tàva ta dà amdjôr pa Sul, no séi naqél direçon.

Log q'nô passà ponta d'Môrre Brônque, Farôl d'S. Pêdre, Capton mandà iça tûde vela, pa Ildut pudéss proveità qél aràja daqél bom vintim q'tàva rûglar. Dône d' naviu era Sr.Zézinho, q'era também Capton, ma sés cumpanher, moda Nhô Gims, contra-mêstre, q'nô ca podé sqçé e mas ôtes q'tàva fazê parte d'sé tripulaçon.

Moda tàva dzîde, qem q'era Grande Capton era Nh'Antône Pé d'Cânja, q'Sr. Zézinho tàva fazé grande cunfiança, sobretude naqél passàja, perte d'Ponta d'Fêrro Brâz, cunchîde pa tchéu Capton, p'um lugar revêrse, ondé q'vênte, tàva mudà sempre e dêficultà manôbra, na camin d'bàss pa Porto d'Priguiça, na SanNinclàu.

Pa Nh'Antone Pê d'Cânja, sé boca ca tàva là, qé él tàva conché qél Ponta, moda sé palma d'mon. Cosa q'Capton Zézinho ca tàva gostà d'fazê, qé él pa prudência, tàva passà q'sé Ildut, sempre d'lôrgue, té ruma, na direçon d'Porto Velho (Priguiça).

Ê d'lembrà cma, qônde câis costàvel, tàva quàz prônte, és pedida pa Ildut, bàss tracà, na él, pa sprimentà… Assim fui! E qem q'bà fazê manobra, fui Capton José Pé d'Canja q'tchgà q'sé Ildut, na mutôr, dà tracà, one time, debôche d'palma d'tude qél pov… Anton, despôs, log naqél mumênte, fui vêz d'vapor d'guerra Vouga… Ô q'chatisse, manobra séi mariôde, dà tude gente corré driba d'cais, Vouga imbalôde, dà na câis, dà trà um dâta d'talàsca d'semênte,scapôde d'frà.
Despôs d'tude éch lembrança, viàja cuntinuà q'uns injuôde, ôtes mariôde sem podé dà côrpe d'si… D'nutinha, no cumçà t'oià, Farôl d'Barril, là longe, q'aqél vintim q'tàva prop bom, nôte clôre, q'um bom luar q'Ildut, além ta bài, ta ratchà àga…

No tchegà, naqél ôte dia, plumanhã na PortoVelho (Priguiça), q'tàva jà q'um bom muvimênte d'stivadôr, na trabôie d'carga e descarga d'naviu. Log q'nô pude, no tchi na bôte, no imbarcà pa terra, q'nôs malitinha, pa casa d'Nh'Augusta mãe d'nôs cumpanher d'merguià, Agusto Nolâsco, q'inda era vive. Là é q'era lugar d'incôntre d'tude mâlta q'tàva tchegà d'ôtes Ilha e ôndé q'tude nôs, fui bem recibîde.

Inda, méi dogôde d'viàja e pa spertône côrpe, Nh'Augusta, preparône um bom café, mâ sô q'em vez d'catchûpa guizôde, tive fui farinha d'pâu, passôde na frisdêra, q'tuçim bêdje, prop sabim… Tão sabim, té q'ca fcà nada na prôte, pa tistmunha, qé fui cmé lêmbé bîque!

Pirràça cumçà log là na Porto, na casa d'NhAgusta, qônde tchgà Izé Maninha, chaufêr d'Nho Padre, q'nô bem conché e vrà mute amigue, naqél camiunitim jovita, ta falà so sé português, mas na gôze… Anton, el vrà, él perguntà Nh'Agusta, em português: - então Dona Augusta, tudo corre bem? (se tude cosa tàva ta corré Dona Agusta, drête?)

Ma, Nh'Agusta, na méi daqél barûlhe d'pov, pensà cma él tàva era ta perguntal, pa qés côrre q'divia stôde ta tchegàba na Priguiça?! Anton, ela respondél, na sé criol fûnde d'SanNinclàu: - djâ bêm alguns, q'éz'ôtz, té gô um q'odjâz…

Despôs d'nô ter arrîde um bocôde, déss passàja, d'Izé Maninha, ma Nh'Agusta, chaufer Izé, cuvedà nôs tude, se no qria, bàss ma él, pa Stâncha (Vila Ribeira Brava). Log no proveità qél bulêia, no sebi, no bem na caixa, parte d'tràs d'camiunitim, trançôde ma carga tude fliz, pa mode qél ocasion, e qél nova vintura, na terra d'Nha Vûzinha q'tinha cumçôde drête.

Tchgôde na vila q'sé Rbêra tude virdim, qé tinha dôde tchuva, no spaià, pa casa d'amigues, q'tinha nôs cuvdôde. Dâtardinha, nô bà pa Cêntre d'Vila, ondé q'nôs contacto, mà malta jovem da là, fui daqés cosa q'nunca gente podé sqçé. Qé là, nô ba conché qés moçé q'durante tude qél féria, sés priocupaçon era fazé gente passà sabe e stôde fliz na Ilha.

EraTalôche, Tchài, Izé d'Bijona, Zukzuk, Pifa ma sé rmunzim Pôf e mâs ôtes, d'Club d'Futebôl Copacana, rival d'equipe Ribeira Brava, d'Sr.Adelino Fonseca, casôde mà Dona Mariazinha Mendoça.

Talôche, nôs amigue e nôs guia, tàva cumpanhône sempre pa tude banda, o q'era bem bom, qé tude gente tàva conchêl… Cma era primer dia, nôs tude cansôde d'viàja e tude qés emoçon, no cambà casa, bà drumi pa scançà, qé d'nôte fchà, nô ca nem da fé!

Na dia siguinte, log cidim, uns pidrinha, fui rufnôde pa màlta, na janela, ondé q'um tàva ta drumi… Um cordà, inda dogôde d'sône, ta sfrêgà ôie, ta perguntàs era o qé? Es dzême q'era pâm spatchàba qé tanque d'Petchêna tàva chéi pa no bàss tma qél bonhe, antes d'ora d'rêga, qé snon, no ca tàva ôtchà àga, qé lavrador, tinha q'stàpa nôbe d'tanque, pa regà planta.

Dvera, um verdader delire q'tude qél pov na volta daqél grande tanque, d'Petchêna, moda um piscina, chéi d'àga, ta proveità qél ocasion, num sabûra d'matà… Era liza e mâs liza. Também, mâs longe, tinha ôte grande tanque por nome d'Tantchôn q'tàva fcà mas pra bôche d'vila, ma nô tàva gostà, mas era d'Petchêna q'pa pov tàva fcà, mâs bem situôde.

Despôs daqél bônhe, antes d'sebi, pa bà tmà qél café, nô fazé um grande descoberta na Rebêra, d'um frutinha, q'nô ca tàva conché, parcîde q'um goyavinha, duçim p'afronta, chéi d'vitamina, por nome d'Arâçà, môda és xplica nôs. Prublèma é q'nô imbalà ta cmês e nô cmés demâs, o q'fui log um chatisse, qé tchêrica tmà tude nôs conta d'lâmpda, là na Rebêra, pa ligria d'poçé Biône, ma Côrve.

Assim cumça stora d'nôs féria, q'mil e um peripécia, pa contà, durante tude qél mês, q'nô tive na terra d'Nh'Avo, Eugenia Maria Monteiro. Tude qés passéi era fête a pé, ô na limària, qé nô ca tinha côrre, nem stràda drête, pa fazé q'és volta e qônde tinha um cosa oficial pa fazêba na Ilha, admistradôr Tadeu tàva bài, era na jeep.

Naqél ôte dia, no rancà a pé, ma nôs Pio chêfe guia, q'sé rmunzim João, Vlademire, Chico Ajuda, Djibla, Talôche e mas màlta q'nô bà, ta panhà pa camin. Cma festa d'Senhora da Làpa, na Queimadas, tàva quàz ta bà rancà, assim no proveità d'séi d'Stancha uns dia antes.

Da là de Vila, nô sebi tude junte, là pa Faiêl, panhà Pio, Chico Ajuda, ma Djibla, anton no passà na Cigana, da là no rancà pa Tôdje, ondé q'um bà conché Nh'Adelàide, primêrs prima d'nha mãe Bia, ôndé q'spônte fui total, qé dvera dvera, sangue ca ta lavà. Qé Nh'Adelaide era côpia d'nha mãe…
Séi log qél café q'farinha d'pau (farinha d'mandioca) q'tuçim, na ruspêite e grande amizade. Mûte fala, mute conversa e tchéu ligria, ma promessa d'conché familia. Basta Nh'Adelaide, na ône siguinte, tive là na casa na Soncent, bà conché nha mãe e familia p'adimraçon d'tude gente q'tàva oiàs djûnte.

Despôs, no cuntinuà no passà na Maré Palinha, panhà nôs amigue e grande caçador d'galinha d'môte, Tchida ma sé rmunzim. Ondé q'nô proveità d'vsità e conché Nha Lourdes d'Maré Palinha, ma sés filha, Landa ma Lêtcha, tude és dôs mute bnitinhas.

Pa camim, também bo cruzàba, Imelda ma qés fidja d'Nhô Jack Barrête q'tchà tude nôs dôde… Mà alguém falône, pa tmàba cuidôde, qé Nho Jack era nervose e él sabia isgà boxe. Basta là na casa, és tàva cordàl na sône, d'longe, q'um caninha d'carriçe, qé él tàva argui log ta largà sôque no ar… Assim, era précise ter cuidôde, na andàba pa lôde d'sés fidja.

Viàjà cuntinuà, sempre a pé, ta gozà daqél paisàja qé tinha dôde tchuva e SanNinclàu tàva prop virdim pa tude banda, q'um tchêr sabe d'jasmin ta invadi Rebêra e tude camin, ondé q'nô passàba.

Q'tude qél força d'juventûde, nô ca tinha têmpe nem d'pensà na cansera. Da là, nô sebi pa Campim, Agua das Patas, despôs Cachaço, terra d'Nh'Avo, ondé q'também um ba conhché, mas uns prime, q'recebême mute bem q'aqél ligria, môde descubri parcença d'familia em vida e na ratrôte.

Chéi d'emoçon, no cambà direçon Pico-Agudo, casa d'Dona Guidinha, mãe d'nôs amigue e colêga q'Deus dàl céu, John di Deus (vulgo Nhànha) ma Yolandinha sé rmã, ondé q'nô fui recibide q'aqél morabeza d'cstûme… Q'TCHEL MODJE d'Manel Antone, pa jantar, um verdader sabura, ondé q'Dona Guidinha pô tude sé arte d'cuznhà.

No scançà um bôcode, cma era quàz festa d'Senhora da Làpa, nô fui cuvdôde pa Tchêl Bôdje d'Rabêca, là na Ti Chêche, pai d'nôs amigue e colega Leça. D'nôte, fui qél super bôie d'viola e bique, naqél sala soalhôde d'madera, so q'um cantim quadrôde d'terra, lugar ondé q'tocador tàva fcà… Tinha um xplicaçon, qé tocador, sobretude d'Rabeca, naqél muvimênte, d'cumpanhà mûsqa q'pé, tàva tchà sô brôque, là naqél conte d'casa.

Nhas gente, nôs inocênte, sem conché cstume d'terra, no rancà na bôie, cada um q sé dama, prop sabim, qônde d'rapênte, qél tocador d'rabêca bazà qél FIUMM… d'RESTÊ… Sinal q'tude gente divia largàba e pudéss trocà d'DAMA... RESTÊ, sempre dà guerra na bôie!

Log, là ta séi um pâte pâte d'fadigua, qé anton no uvi um hôme grità: Djâ Ptâaaa… Qél sôque parcé no ar, nôs nô abri, nô séi pa janela, guerra sem dône na sala… Fui là anton q'Ti Chêche, q'sé força d'bôi, intervi, él bà t'abri brôçe e ta dzé: mi ba sôque, um ca ta sirbi… Mà pa pintche… Dvera, q'sés dôs brôçe abêrte, él brângi tude qél pov, él pôs fora d'sala. Despôs, gente câlmà, no tornà entrà e bôie assim pude cuntinuà te plumanhã.

No séi d'bôie cansôde, nô cambà casa de Ti Norbêrte Monteiro, nha tiu e nos saudoso professor e amigue, q'tàva morà là na ôlte d'entràda das Queimadas. Naqél ôte dia, era dia de Senhora da Lapa, festa nas Quiemadas, d'manera q' nô tinha q'stôde em forma pa guentà qél stocâda.

Qél dia passà râpte q'nôs tude cansôde d'festa, d'cà TiChêche, anton d'nôte, no bà drumi là na casa d'Ti Norberte… Um ca tita lembrà qem q'tive qél ideia d'pagà candêr e rancà q'aqél brincadera, moda rulêta russa, ta rufnà cumpanher sapôte, na scûre, té um gôte fui rufnôde na méi daqél duidisse. Cada um d'nôs, fcà caladim, gatchôde moda no pude e nô ca tive manera drumi qél note e qônde plumanhã manchê, nô tàva tude, uns debôche d'cama, ôtes gatchôde na qônte d'janela.

Despôs d'café, no cambà funde das Queimadas, ondé q'tive missa, despôs siguide d'TCHÊL MÔDJE na tude casa q'nô bài… Um bocôde despôs num Bar, séi um guerrona, mà sô q'gente d'terra. Cosa ingraçôde é q'té Nho Padre Capuchim italione, um bocôde forte, q'tàva là na misson, nô oiàl ragâçà manga d'camisa e séi na sôque, na méi daqél temporal, tambem.

Na fim d'festa, no rûmà pa Stâncha, sempre tûde a pé, ondé q'no bem tchegà jà d'nutinha, debôche d'aqél som marabidjôse d'DVINA, là na ôlte d'SanJon, qé tinha morride um fidje d'um amigue d'nossa, assim e no tive d'bà sisti… Qél cantiga d'Igreja chéi d'meludia moda, Avé Maria d'Gounod ta invadi tude Rebera.

Despôs tive mas passéi pa Monte Gordo, Farol d'Leste Cômpe d'Leste, ondé q'no bà caçàba galinha d'môte, mà Tchida, té q'naqél dia, parcé um data d'galinha, nôs gatchôde tràs d'um parêde, Tchida fcà tão xcitôde, q'él pô mon na cabeça, él dà um grite: - vai ser uma caça da merda… Dà qés galinha, spantà, és voà tude, nô ca panhà ninhum!

Féria cuntinuà, prop sabim, basta tude gente jà tàva conché nôs, té q'és tràba um cantinguinha q'era na som d'Rock'n rol… Olà Talôche, ma qéz mnine tiririrà, é ma Manel e ma Silvine tiririrà… etc…No vrà ta conché tambem tcheu gente, moda Lima matador d'bôi, q'sé força d'matà, Garfim, sacristão d'Igreja, q'um vez bà dzêne, cma no ca divia sentàba naqés bônque q'costa pa Igreja. Não sem sqçé aqél grande Arauto d'Nho Padjàl.

Pa xpedida, fui fête um grande jogue d'futebol enter Copacabana e Ribeira Brava. Um isgàba pa Ribeira Brava, ma Copacabana é q'ganhà. D'nôte, na vila, fui fête qél bôie d'xpedida d'màlta, prop sabim. So q'là, jà no sabia qzé q'era RESTÊ!

Féria cabà, no dia siguinte fui qél imbarcàda d'malta, na Priguiça, na Ildut pa Soncent, chéi d'sodade, q'familia ma piquenas, q'nô tinha tchôde na Ilha, ta sanône q'sés linçim brônque, da là driba, naqél ôlte, pêrte daqés canhão antigue d'defêsa d'Porto Velho d'Priguiça.

Assim, Ildut rancà q'sé força d'cstûme, q'tude sés vela içôde, ta tchà pa tràs, qél stêra d'àga, na saìda d'Porto, q'sé Capton Antone Pé d'Canja, na barra e nôs Pio, pegôde naqél violão, junto ma Tchim (Valério) ta cantà qél morna 'Uli féria ta cabà'… Sô pa fazé gente fcà inda mas triste e coraçon pertôde, chéi d'recordaçon q'nô tàva ta trazé ma nôs, d'terra d'Nha Vuzinha, Eugenia Maria Monteiro, natural d'abençoada Ilha d'SanNinclàu.

Zizim Figuera (José Figueira,junior)

V o l t a r