CMIDA D'ÔNJE


Qel sôbede plumanhã, log na cantar d'gôle, cumpâde Cêril, cumpanher e bom pai d'fîdje d'Nh'Antonha, d'nôs rua SanBandera, d'sê nome Antonha d'Cêril, dDe qe ela tive três mnine, Chaline, Maria Pé d'Pàta ma Ilidio, mâs cunchîde, na nôs rua, pa nome d'Ungà.

Tinha arguîde q'um farripa e pressa d'gaita, t'ingli, ta corré, ta soprà, qés gôle d'café quente, ta squà fûme, pa tude banda, nem têmpe d'sperà qél catchupa guizôde q'Nh'Antonha tinha inda, ta vrà na frîsdêra, pa cumpanhàl…

Qé sê cumpâde Quirine, capataz-chêf d'stiva d'méi d'Baîa d'Porto Grande, tuds'dôs, Derby, té mûrrer, tàva trazôde na hora, q'era p'és bàss djûnte, té Plâca, q'na épca tàva fcà, là pa lôde d'Funtinha, pegôde ma Barbaria d'Mané Surde, ôndé q'tàva vindîde e lugôde, tude cosa d'éss Munde.

P'és bàss scuìba qél fôte, q'él Cêril, divia bà lugà, pa levàba, bestide pa qél grande casamênte, q'tàva ta ba tem, qél dia, dâtarde, d'cumpâde Muchim d'Indione ma Candinha.

Cêril, tàva sempre ta somà na porta, ta guità, qônde drapênte, él ôià, somà cumpade Quirine, là longe, ta subiàl! Log, és pô pé na mâma d'cadera, és cambà Plâca.

Lugar, qél dia tàva prop nimôde, qé tinha qél Campionâte d'Uril là naqél passéi d'semênte, debôche daqél sombra d'parêde d'Barbaria. Pov, rinquiôde, na volta daqés cinqe tublêr d'uril, là ta sisti jôgue.

Ma ôndé q'tinha mas gente, era na volta tûbler, d'Hinriquim d'SanAnton, ma Candim d'Nha Ninha (fazêdera d'bonêca d'farrôpe), dôs campion daqél tâtca tchmôde degôlàda, siguîde d'aqél tublêr d'Jack Studante, ma Djidjé d'Furtunôte, também dôs bom isgadôr, ma sô naqél dia laçim. Candim é q'ganhà!

Cumpâde Cêril ma cumpâde Quirine, cumpanhôde pa sés amigue Artur Boxe, despôs d'ter imborcôde uns dôs stomperôde, spià pa arlôge… Cumpade Cêril dà um grite… D'pôrra cumpâde, jà bocé spià hora?! Artur, vrà perguntàs, ma cmanera, pa qzé éss pressa?

Cumpade Quirine, méi ta rastà q'linga na bôca, dzél, é q'cumpade Cêril ta cuvdôde na casamente d'Candinha ma Muchim. Artur dà q'mon na cabeça él dzé u nha mã, mi tambem e jàm tàva sqçide. Jàl rancà pa casa, a pé também, pa bàss besti sé fôte…

Placa, também cma era sôbede, tinha tude spêçe d'cosa pa lugàss ma vendé naqél dia: cama d'fêr q'cultchôn d'flurzinha, mala malinha malona, almôre, banquinha d'cabeçêra, cadera, bônque, cander d'pitrôl, ma petrômax, panela panilinha panelona ma frisdêra d'tude tamônhe, fête pa Nho Delfim d'Rbera Bôte… E ca tàva faltà gente pa comprà ô lugà.

Ma pa cumpde Cêril, naqél hora, cosa q'tàva ta priucupal mas, era qél fôte! Pricisamênte, Nho Martilhône, ma Antonha d'Bala, naqél dia, na sés pedra d'Plâca, tinha sô fôte bnitim pa tûde tamônhe, dentre d'almôre, ptôde naftalina môde traça pa lugà.

Anton, cumpâde Cêril, a força d'scuì, cabà pa incontrà sé bom fôte q'ajuda daqés dôs criatura d'Deus! Cinquenta scûde por dia, sô pa fôte, e centcinquenta q'tude complête: sapatim d'pulimênte camisa q'gravàta, jà dôde lôçe, meia e sobretude, não sem sqçé qél crôve brônque d'fantazia d'pô na pêite.

Cumpâde Cêril, q'jà tinha tmôde sé bônhe e fazîde barba, proveità log d'besti là naqél reservôde d'Nho Martilhône. Basta él séi da là dentre dvera prop galim, té q'pov pô ta tocàl palma.

Da là, él tmà taxi, inda él tchgà na hora e sigui casamênte rascôn na fila, ta tocà buzina driba d'buzina, moda tradiçon ta mandà… Log q'és tchgà, fui bufête na casa Chim, ma Candinha, ôndé q'pla graça d'Deus nada tàva ta faltà drriba d'mesa.

Casa d'casamênte era là na rua d'SanJon, cara a cara q' Barbaria d'nôs amigue Johny Barber, q'era cuvdôde também, ma tinha dzîde Chim cma él tàva bà té là, sô despôs d'trabôie.

Djoy, moda nos tude tàva tchmàl, era stimôde d'nôs tude, qé él é q'tràba nôs primer cabêl qônde mninne, sentôde driba daqél tâba, travessôde na cadera d'trà cabêl, pa nô pudia fcàba màs ôlte e pudéss assim cortône cabêl.

Anton, él pô tude sés fidje, ma qés aprendiz, ma mas alguns amigue, là na porta pa tocasse palma, ora q'Chim ma Candinha tivesse ta entrà pa casa… Assim fui!!!

Na méi daqél confuson d'busina ma palma, tchgà cumpade Artur Boxe, um gzinha chatiôde, qé él ca otchàba taxi e él tàva trazôde… Um chatisse, qé tude gente bem d'côrre, tive palma e él ca qria entrà assim e a pé na casamênte, moda él dzêba Djoy. Anton, Djoy (Johny Barber) dàl um ideia!

Ês tchmà cumpade Cêril, és xplicàl situaçon d'cumpade Artur, log Cêril tchmà sé taxi, él pôl na disposiçon d'Artur. Taxi panhà Artur là na porta d'Barbaria, séi ta bài fazé um voltinha na Praçinha d'Igreja, somâ na rua d'SanJon, bem té porta d'casamente, ta tocà pîte sem brincadera…

Basta, tude pov somà na porta ta spià d'qem q'era, qél ôte casamênte… Djoy jà tinha tude gente preparôde. Qés gôze prop d'Johny Barber. Qé, tude qél ideia, d'Artur, béss él so na sé taxi, inda màs ta tocà buzina, fui d'séu. Anton, fui palma e màs palma qônde Artur Boxe detchi d'côrre, na porta d'casamênte él sô, bem fadjôde…

Basta, él bà ta gradêçé Djoy ta dzél cma s'él ca tàva ixisti, él tinha q'mandà fazél. Assim q'Artur fliz e tude gente t'arri, casamênte pude cuntinuà naqél sabura d'côque ma bâfa e uns perninha d'bôie, na son d'morna, ma coladêra.

Djô d'canecadinha, vezim também cuvdôde na casamênte, bem ta tchgà bestîde sé fôte, q'um sapatim pertôde, ta doêl num calim. Êl vrà pa Johny Barber q'tàva tude suôde, qé qél dia tinha um calor d'matà. El perguntàl, cmanera q'él tàva tão sûode assim? Djoy, q'tinha resposta pa tude cosa ma gente, tinha q'tem cuidôde…

Vrà dzél, cma era normal qé él tàva t'argui d'um CABEL… Log Djô ma tude qél pov q'tàva là Barbaria largà t'arri. Anton, Djoy dzés, cma él sabia d'qzé q'és tàva t'arri, ma p'és trâba ideia d'cosa mariôde, qé él tinha cabôde era d'cortà Roberte sé fidje, cabél daqél hora…

Casamênte ta corré, prop sabim, tude cool, tude nice, q'tchéu gente, dentre e fora d'casa, ta festêjà e ta sisti qél festa, naqél morabeza d'cstûme. Q'Nha Tudinha, ta bem d'vêz inquânte, pa janela, bem trazé pov um travessa chéi d'croquête, ma pastél, ta pedis pa rogà noive ma noiva boas pragas.

Cêril, moda tude gente tàva imbalôde na sé fârra d'casamênte, qônde quâz tude mnine d'nôs rua d'SanBandera bem q'recôde, d'mãe Antonha, sé cumpanera, bem bscàl, ta dzél, q'nñera p'él sqeçéba cma qél dia era dia daqél promessa d'tude ône…

Qél promessa fui fête là na Igreja d'Nossa Senhora da Luz, na prisença d'Senhor S.Vicente, desde qél dia q'Maria Pé d'Pata, sés fidja, uns ônes lôrge pa tràz, tinha scâpôde d'morré d'um dôr d'barriga màu (pendçite).

Basta, fui um abôle qél dia na nôs rua, q'és tive q'bà bescà qél cadera d'pâia d'Nha Djodja d'Gûste Madêrense, ôndé q'Cûque d'Brinquim, mà Bintim d'Tudinha, travessà uns pau pa fazé andôr e q'ajuda d'màs uns amigue, és cunsigui levà Maria pa Spital.

Ondé q'ela fui operôde pa Doutor Baptista de Sousa, d'urgença e pla graça d'Deus él cunsigui scapà p'um fiu! Anton, Nh'Antonha d'Cêril ma Cêril, tive d'fazé qél promessa, cma tude ône, q'Deus tem na Cruz e Maria em vida, tinha qél Cmida D'Ônje, pa cumprimênte d'sés prômessa.

Dôs quarta d'mîdje, sem dà razôl, batchîde q'fjôn fâba, fjôn pedra, fjôn cônco, fjôn mongolon ta fervé, là naqél panêlona d'tropa, na quintal d'Tudinha d'Pôl Tàta. Pa fazé qél catchupàda d'Cmida d'Ônje. Despôs, Nininha d'Adão mãe d'Betty trazé, qés cârre, pa ptàl. Quàz tude gente d'nôs rua, tàva trazé um cosa.

Uns hortaliça, ôtes bolacha etc… Assim q'aqél ajuda d'tude gente, Nh'Antonha ma Cêril, tude ône tàva cumpri qél promessa. Cmida d'Ônje, jà tàva prônte, q'mnine ta bem d'tude rua d'pêrte daqél d'nossa rua Da Luz, rua d'Taliône, rua d'Moêda, rua d'Côque, rua d'SanJon ma Sant'Antone, té de Cràca, ma rua d'Murguine, ma Murâlha bem tambem…

Tude gente era cuvdôde, e moda Nh'Antonha boa criatura q'Deus dàl Céu tàva dzé: ondé q'ta cmé um, ta cmé cem, haja boa vontade!!!
Cumpâde Cêril tinha sqeçide, ma sem gaguêjà nem spià pa tràz, él rancà, là pa rua d'Matijim qé, Nininha d'Pôl Tàta, tinha imprestôde cmade Antonha qél lugar.

Qé sô là é q tàva qébé tude qés mnine. Êl mandà Ungà, sé fidje, bà bescal sé ganga na casa, log q'Ungà tchgà ta corré, él bà la pa reservôde trocà qél fôte q'él tinha lugôde na Plâca, pa ca chujà, pa sé ganga d'trabôie, q'él mêté log e pô ta ordeà qés mnine.

Nhas gente, era mnine p'afronta, tude és q'sés caneca, puste na bicha, num barûlhe d'matà, mà na orda, uns traz d'ôtes, cada um ta sperà sé vez, sem rabica. Basta Cêril, isdôde pas sé grande cumpade Quirine, mà uns dâta d'cumpanher d'trabôie d'stiva, moda cumpade Jeep, Zàza, Firmine d'Paula, Nônô, Pàpa, Grôl, Lêla, Nh'Antone d'Ana e mâs e mâs…

Ambiente d'Cmida d'Ônje tàva prop sabim, basta cmida q'fui fête, na qés dôs panelona d'tropa, tchgà pa tude mnine e qés gente grande q'parcé pra là, tambem. Assim, cmâde Antonha, q'sé bnîte surrîze, marrôde qél lênçe azul, dôde qél bnite lôçe, derriba d'cabeça, pegôde Cêril, sé cumpanher e pai d'sés fidje, na mon, tinha ar d'um pessoa màs fliz d'Munde, naqél hora làçim.

Cumpade Cêril, também jà ca nem pensà na tornà vrà pa casamênte, qé sô d'lembrà cma naqél dia, él tinha scapôde d'perdé sé filha Maria, q'pa él tàva valé tude ôr d'Munde…

Anton, despôs d'ter bem trabaiôde, ta isdà él gradeçé, Nininha mà tude qél pov, pa qél bom help, él braçà sé familia, Antonha, Chaline, Maria, Ilidio, és cambà casa, na rua d'SanBandera, ondé q'tude culiguinha, ma mnine amigue, tàva ta sperà Maria pa dzél ubrigada.

Là Cêril, d'ôlte d'sé porta, dzé: mnines, bzôte sculpôme d'ter fazide bzôte sperà tchéu, ma é q'um tinha um casamente d'um grande cumpade, ma um ta promêté bzôte cma ône q'ta bem, se Deus quizer, q'vida ma saude, um ta stôde, là na hora, pa qél SAGRÔDE CMIDA D'ÔNJE… Qé prômessa é prômessa!!!

BOAS FESTAS FELIZ ANO NOVO

COM MUITA PAZ E REFLEXÃO SOBRE O RESPEITO PELA VIDA QUE Ê UM PRESENTE DE D E U S

Zizim Figuera (José Figueira, junior)

V o l t a r