Ô MOÇE BA CORRE ÔRQUE

Têmpe d'Natal, jà tinha passôde e moda d'cstûme, cada menine d'nôs rua, tàva fcà, prà là, inda tchéu dia ta brincà ô trocà sés brinquêde, q'pai ma mãe, ta tinha és dôde, ma cumpanher, té strâgà. Anton, qél ône lassim, pa festa, brinquêde q'tàva mâs na moda, pa menine d'nôs rua era 'Ôrque'.

Qé nôs Mâika Barrônque, também cunchîde pa'xpediente pa râpte'tive qél idêia, là na ferraria d'Jôn Flinêre, d'cortà um dâta d'boca d'tambôr, d'gazôle ô gazulina, trabaiâz na fôrja, pa ca friba pov e pôs ta vêndé, (ôrque pa 10 tstôn) d'manera, q'tude menine, pudéss ter sé 'Ôrque', pa corré na rua… Qé ôtes ône, él tàva cstumà fazéba, mâs era carrim d'roda d'arâme ô d'làta.

Pa quem q'inda ta lembrà, ô q'tchgà conché'Ôrque, q'tude mnine na épca, tàva corré, na rua, um ta sperà, q'és ta pôdé, passà éss mensàja e xplicà, mnine, d'hôje india, q'ca sabé, ô q'jà ca ôtchàl, cmanera q'él era, qé hoje, brincadêra é ôte cosa, mode evoluçon!

Um ôrque era fête sô daqél bôca rudônde d'tambôr d'fer, côrtôde, trabaiôde, e cumpanhôde, d'um firrim, cûmpride, q'um dobra na ponta, pa mêtéba na ôrque, tchmôde 'Panel ô Lême, q'nô tàva pegà na mon e q'tàva sirvine, pa guiâl, qônde nô tàva, corrés, na nôs rua d'Soncent.

Ta tinha, tchéu espêçe d'desafiu, currida d'ôrque, fazé hablidade, ganhâda pôn trança q'mêl. Hablidade era fazél corré, tchàl imbâlà pa despos, spêndél d'tchon e fazêl fcà ta rudià, na sé prop panel ô lême. Mãe, d nôs rua tàva proveità daqél, brincadera, e tàva dà fàla, pa bàss fazél mandôde, aqél mnine, q'era mas râpte.

Qônde mnine tàva voltà, q'compra fête, sem demôrà, mãe tàva dàl sempre um cusinha, q'él tàva parti, mà sés culiguinha.

Qés''Mnininha''d'nôs rua, também era dôde na pedi nôs buleia, qônde nô tàva stôde, ta corré nôs ôrque. Anton, buleia era dâs môn, sêi ta corré ma és,ô pa bàss fazé mandôde, ô anton tàva rudiôde és rua, tude ta corré, passâda pa rua SanBandêra, rua DaLuz etc…

Um vez, pa Santa Cruz, dia 3 d'Môie, cma nôs era mnine e nô ca tinha, ôrda d'bàss pa Salamansa, ôndé q'aqél ône, dzîde tàva prop sabim, qé Mari Gâga, q'era jà amdjêr grande, e q'tinha tchgôde dà là, daqél hora, bem ta dzê diante d'tude gente, cma prà là, é q'tàva ta''môrré pêche''…

Nôs na nôs curiusidade d'mnine, no fcà ta pensà, na nôs cabicinha chéi d'sônhe, cmanera q'prà là tàva, ô pudia stôde. Curiusidade, q'um bem vencé, qônde um vrà grande e q'quâz nunca,um faltàba um fistinha daqés,qé um tàva bà là pa casa, d'Nha Tia MariAntonha, mãe d'Chique mâ John, nhas prime dirêite, ô là pa Nha Mari Rosinha, mãe d'nh'amigue Pina.

Anton, là na nôs rua, qél dia pa calmà, qél trûpida d'mnine, Lâu d'Briza, Feliciône d'Nha Nêné, ma Amâncio d'Nha Rosa Mendes, plumanhã, tinha trôde um rifa, q'rêndé um truquim… Q'aqél truqim, és resolvé, fazé um currida d'ôrque, pa qél dia datarde, rudiâda mêtade d'Praça Strêla.

Tude, mnine daqés rua, linhà! Tinha mnine, desd'Ponta d'Ponta d'Praia, rua d'Matijim, SanJon, SanBandera, rua DaLuz, Môeda, Taliône té limite, rua d'Côque… Uns tinha sés ôrque, pintôde d'côr, ô antôn, aqés q'ca sabia, fui dôde és, uns papilim d'sêda d'côr, qés colà o ilhià, na sés panel.

Driba d'Praça Strêla, tchéu d'gente!... Qem q'fui cuvdôde, pa dà sinal d'partida, fui nôs Manin Strêla, q'um pistolinha, d'bâla sêque… Q'log na primer tire, ca spârà, o q'pô qél pov tude, t'arri ! Manin, mandàs calà boca, pa qés mnine, pudia, uvi qél tire. Assim fui, e na sigunde tire, q'séi drête, tude qél trupida d'mnine, pude rancà, num barulhâda d'mâtà.

Currida ta côrré dritim, jà na metade d'volta, ta entrà pa mêta, bem parcé qél buzôde d'Mêmê Ôve, mêi dôde, ma grande e mâs vêi q'nôs tude, ta entrà na nôs méi, ta destribui calapâda, ta fazé um data d'mnine qéi… Sê pai d'criaçon, Nh'Antunin Cunôte, q'tàva là ta sisti, qél currida d'ôrque, moda tude gente, fcà zarôde q'aqél cosa d'Mêmê, él rancà tràs d'él, ta dàl d'lôte e ta fazél séi, d'nôs méi.

Inda sim, na méi daqél châtisse, d'Mêmê Ôve, q'fazé mas mêde du q'mal, qem ganhàba qél primer prême, fui Côrre d'Nha Laura, siguide pa Nelson d'Puntinha e Mâja, rmon d'Tâi,ma Canim.

Despôs d' tchéu palma, Lau ma Feliciône ma Amâncio, levône là pa frisa, na rua d'SanBandera, ôndé q'la driba, qés Mãe d'nôs rua, fazêne um surprêsa, q'um grande mêsa, q'tude spêçe d'cmidinha sabe : funguim d'midje, d'cà Ti Da Luz d'Eduarde, arrôz q'irvilha sêque, e ôie lorgue frite, fête pa Nh'Antonha d'Cêril, quêque, rubçôde d'mancârra, bôle d'mêl, siguide daqés bons rafrêsque, d'âga mêl, àga d'tumbarina, pirolite, limonada etc.

Era mnine, qél dia, spaiôde pa tude banda, uns sentôde na scâda d'semênte, ta cmê, ôtes na volta d'mêsa… Cada vêz, mas mnine ta bem ta tchgà, qé moda d'cstûme, nuticia bà ta côrré, na telifône d'moreia… Ma qés boa mãe, d'nôs tude, daqél rua, cuntinuà ta sirvi, moda na cmîda d'ônje, sem spià gente na cara.

Na fim, fui qél intrega d'prême. Primer prême, pa Côrre d'Nha Laura, q'fui um balaim d'carriçe, chéi d'pon d'midje, pôn d'trança, ma dôs pacutim d'bolachinha maizêna, d'padaria d'Matos.Pa Nelson,ma Marja,fui quâz igual,ma um bocadim menês… Moda d'cstûme, és ba ta dà cada um sé parte, qé nôs tude, nô ca tinha nada, ma nô tàva parti, entre nôs, sempre qél pôque, q'no ta tinha.

Festa côrré, dritim, là na morada, naqél dia 3 d'Môie, dia d'SantaCruz, pa môde qél ideia d'Lau d'Briza, ma Feliciône d'Nha Nênê e Amancio…

Basta, q'jà nem no ca pensà mas na Salamansa. Manin Strêla, bem ter d'nôs e mûfine moda él era, fazé um grande descurse, sobre nôs e qél currida d'ôrque… Q'tude pov ta sperà qél gôze d'Manin séi e él séi prop qé él vrà pa nôs, él dzêne, cma d'agô p adiante, qônde no ca tivesse nada q'fazé, él tàva mandà nôs, tude BA CÔRRÊ ÔRQUE.

Qél cosa d'Manin pegà, dà fcà, qé ora q'mnine tàva chatià pai ma mãe, ô gente grande, ônde q'fôsse,tàva séi log qél xpressôn: - ô môçe, bo ca tem q'fazê??? Anton, BA CÔRRÊ ÔRQUE…


Zizim Figuera ( José Figueira,junior)

V O L T A R